การจัดหมวดหมู่


เรื่องการจัดหมวดหมู่
1.ความหมาย
การจัดหมู่หนังสือ หมายถึง การจัดหนังสือที่มีเนื้อหา เนื้อเรื่อง เดียวกัน หรือคล้ายคลึงกันไว้ในหมู่เดียวกันและใช้สัญญลักษณ์เดียวกันเพื่อง่ายและสดวกในการค้นหา

2.ประโยชน์
1. หนังสือเนื้อเรื่องเดียวกันและคล้ายคลึงกันอยู่ในหมวดเดียวกัน
2. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น
3. ช่วยในการจัดเก็บได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น3.ระบบการจัดหมวดหมู่ที่นิยมใช้กันมีอยู่ 2 ประเภท ดังนี้
3.1 ระบบการจัดหมู่แบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (L.C) สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นแบบผสมคือใช้ตัวอักษรโรมัน ( ตัวอักษรเดียวกันกับภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ A-Z ยกเว้น I O W X Y Z ผสมกับตัวเลขอารบิคตั้งแต่ 1 - 9999 ซึ่งการจัดแบบนี้ได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น
20 หมวดใหญ่
3.2 ระบบการจัดหมู่แบบทศนิยมของดิวอี้ ( D . C ) สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นแบบตัวเลขและจุดทศนิยมซึ่งการจัดแบบนี้ได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 10 หมวดใหญ่
แบ่งหมู่หนังสือดังนี้
000 - 099 เบ็ดเตล็ด
100 - 199 ปรัชญา
200 - 299 ศาสนา
300 - 399 สังคมศาสตร์
400 - 499 ภาษาศาสตร์
500 - 599 วิทยาศาสตร์
600 - 699 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
700 - 799 ศิลปกรรมการบันเทิงเเละกีฬา
800 - 899 วรรณคดี
900 - 999 ประวัติศาสตร์
สัญลักษณ์พิเศษ
น. ใช้หนังสือประเภท นวนิยาย
ย. ใช้หนังสือประเภท หนังสือเด็กและเยาวชน
บร. ใช้หนังสือประเภท แบบเรียน
อ. ใช้หนังสือประเภท อ้างอิง(ไม่อนุญาตให้นำออกนอกห้องสมุด)
รส ใช้หนังสือประเภท เรื่องสั้นโดย : นาย วรวัจน์ เกตุดี, ร.ร สุเหร่าคลองจั่น 191 ม.2 ซ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240, วันที่ 6 มีนาคม 2545