แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

แบบฟอร์มการเขียนโครงการรหัส......
แผนงานโครงการ
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ปีการศึกษา2545
ฝ่าย /หมวด / งาน..........................................................


1. ชื่องาน / โครงการ.................................................................................
ลักษณะโครงการ ใหม่ ต่อเนื่อง
2. ยุทธศาสตร์ที่......................................................................................................................

มาตรฐานด้านผู้เรียน
( มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 2 3 4
( มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 1 2 3
( มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 1 2
( มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 1 2
( มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 1 2 3 4
( มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 1 2 3 4 5
( มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 1

มาตรฐานด้านกระบวนการ
( มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
( มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 1 2 3 4
( มาตรฐานที่ 18 ตัวบ่งชี้ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

มาตรฐานด้านปัจจัย
( มาตรฐานที่ 20 ตัวบ่งชี้ที่ 1 2 3
( มาตรฐานที่ 22 ตัวบ่งชี้ที่ 1 2 3
( มาตรฐานที่ 24 ตัวบ่งชี้ที่ 1 2
( มาตรฐานที่ 25 ตัวบ่งชี้ที่ 1 2


3. หลักการและเหตุผล
(ปัญหาที่ต้องการแก้ไข/พัฒนา)...........................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
(วิธีแก้ไข/พัฒนา)........................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
4. จุดประสงค์
.........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
5. เป้าหมาย ( งานตามนโยบาย
( งานบริหารฝ่าย/หมวด/งาน.............................................
( วัสดุฝึกของนักเรียนรายวิชา............................................
( ผลิตสื่อการสอนรายวิชา................................................
5.1 ด้านปริมาณ
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2 ด้านคุณภาพ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. สถานที่ดำเนินการ ...............................................................................................................................................................................................................
7. ระยะเวลาดำเนินการ ........................................................................................
8. วิธีดำเนินการ
8.1 ชื่อกิจกรรม...........................................................................................

กิจกรรม / ขั้นตอน
เป้าหมาย
เชิง
ปริมาณ

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบระยะเวลาที่ดำเนินการ


8.2 ชื่อกิจกรรม....................................................................................


9. เนื้อหาสาระ
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

10. ค่าใช้จ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น..............................................

รายการ
กิจกรรมที่
แหล่งงบประมาณ
หมายเหตุ

เงิน งปม.
เงิน บ.กศ.
อื่น ๆ
รวม


8.1...........................

8.2.........................
.
8.3.........................รวม

รายละเอียดการใช้งบประมาณตามกิจกรรมที่ 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 รหัส.........
ชื่องาน / โครงการ...................................................................................
ลำดับที่
รายการขอใช้งบประมาณ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนหน่วย
จำนวนเงิน

รวมงบประมาณ
12. ผู้รับผิดชอบ
...................................................................................................................
...................................................................................................................

13. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
14. การติดตาม ประเมินผล
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................ลงชื่อ .........................................ผู้เสนอโครงการ
( .................................................)

ความเห็นของหัวหน้าหมวดวิชา / หัวหน้างาน ................................. .............................................................................................................
............................................................................................................

ลงชื่อ
(...................................................)

ความเห็นของผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย............................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

ลงชื่อ
(.....................................................)


อนุมัติ ไม่อนุมัติ
................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(................................................)
.............../.................../.............
โดย : นาย สัญชัย พรหมเสนา, โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง จ. แพร่, วันที่ 17 มีนาคม 2545