ความหมายและประโยชน์ห้องสมุด

 

ความหมายของห้องสมุด

 

ห้องสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในรูปแบบหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์โสตทัศนวัสดุและมีการจัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นคว้า

 

 

 

 

ประโยชน์ของห้องสมุด

 

1. เป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

2. เป็นสถานที่ ที่ผู้ใช้บริการจะเลือกหนังสือที่อ่านได้ตามความสนใจ

3. ช่วยให้ผู้ใช้บริการเป็นคนทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

4. ช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

5. ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน

6. ฝึกให้ผู้ใช้บริการรู้จักรับผิดชอบในสาธารณสมบัติความหมายและประโยชน์ห้องสมุด

 

ความหมายของห้องสมุด

 

ห้องสมุด หมายถึง สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในรูปแบบหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์โสตทัศนวัสดุและมีการจัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นคว้า

 

 

 

 

ประโยชน์ของห้องสมุด

 

1. เป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

2. เป็นสถานที่ ที่ผู้ใช้บริการจะเลือกหนังสือที่อ่านได้ตามความสนใจ

3. ช่วยให้ผู้ใช้บริการเป็นคนทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

4. ช่วยให้ผู้ใช้บริการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

5. ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีนิสัยรักการอ่าน

6. ฝึกให้ผู้ใช้บริการรู้จักรับผิดชอบในสาธารณสมบัติ

 

 


โดย : นาย วรวัจน์ เกตุดี, ร.ร สุเหร่าคลองจั่น 191 ม.2 ซ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240, วันที่ 20 มีนาคม 2545