ลักษณะห้องสมุดที่ดี


1. จัดขึ้นเพื่อใช้วัสดุต่าง ๆ ในห้องสมุดไม่ใช่มีไว้เพื่อเก็บไว้ดูสวยงาม
2. มีบรรณารักษ์ที่มีความรู้ไว้บริหารงาน
3. มีชั้นเปิดเป็นที่เก็บหนังสือเพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถค้นหาหนังสือได้อย่างสะดวก
4. มีอาคาร สถานที่ที่ถูกสุขลักษณะ การถ่ายเทอากาศดี แสงสว่างเพียงพอและอยู่ในบริเวณที่สงบ
5. วัสดุต่าง ๆ ในห้องสมุดมีการจัดการไว้เป็นหมวดหมู่
6. มีการให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างกว้างขวางทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล
7. มีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานอย่างแน่นอน
8. พยายามขยายกิจการและการให้บริการสู่สังคมหือประชาชนให้มากที่สุด
9. มีจุดมุ่งหมายในอันที่จะส่งเสริมความเจริญของสังคมทุกวิถีทางโดย : นาย วรวัจน์ เกตุดี, ร.ร สุเหร่าคลองจั่น 191 ม.2 ซ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240, วันที่ 20 มีนาคม 2545