ตารางเอ็กเซล


โปรแกรมตารางทำงานเอ็กเซล มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1. Meun Bar ( แถบเมนูแสดงคำสั่งต่าง ๆ )
2. Standard Toolbar ( แถบเครื่องมือมาตรฐาน คือสัญญลักษณ์หรือรูปภาพที่ใช้แทนคำสั่งต่าง ๆ )
3. Name Box ( ส่วนที่แสดงชื่อของเซลที่กำลังทำงานอยู่ )
4. Active Cell ( เซลที่กำลังใช้งานอยู่ )
5. Title Bar ( แถบชื่อเป็นส่วนที่แสดงชื่อของเวิร์กบุ๊คที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น )
6. Formatting Toolbar ( แถบเครื่องมือจัดการรูปแบบ )
7. Formula Bar ( ส่วนที่แสดงข้อมูล หรือสูตรที่อยู่ในเซลที่กำลังใช้งานอยู่ )
8. Column (แถบที่แสดงชื่อของคอลัมน์ )
9. Status Bar ( ส่วนที่ใช้แสดงคำอธิบายคำสั่ง หรือสถานะการทำงานในขณะนั้น )
10. Sheet ( ส่วนที่แสดงชื่อชองเวิร์กซีตต่าง ๆ ที่อยู่ในเวิร์กบุ๊คนั้น และสามารถคลิกเปลี่ยนชื่อได้ )โดย : นาง อารี เสาร์บดีรักษ์, โรงเรียนสารวิทยา, วันที่ 28 มีนาคม 2545