ฟังก์ชันในโปรแกรมเอ็กเซล

โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลมีฟังก์ชัน ที่สร้างไว้เพื่อใช้ทำงานคำนวณด้านต่าง ๆ มากมายหลายด้าน การทำงานด้วยฟังก์ชันเป็นการทำงานที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งประเภทข้อความ ประเภทตัวเลข รวมถึงชื่อเซลที่ใช้เก็บข้อมูล องค์ประกอบที่ใช้ในการทำงานในฟังก์ชัน เรียกว่า อาร์กิวเมนต์ ( argument ) ฟังก์ชันจะให้คำตอบได้ถูกต้อง และรวดเร็วกว่าการใช้สูตรแทนการทำงานด้วยตนเอง ตัวอย่างของการคำนวณที่ผู้ใช้เขียนสูตรเอง ว่า =C1+C2+C3+C4+C5 เพื่อทำการบวกค่าที่อยู่ในเซล C1, C2, C3, C4 และ C5 เข้าด้วยกัน ก็จะสามารถแทนได้ด้วยการใช้ฟังก์ชัน =SUM(C1:C5) เป็นต้น

รูปแบบของฟังก์ชัน

= ชื่อฟังก์ชัน ( อาร์กิวเมนต์ 1, อากิวเมนต์ 2, … )

ฟังก์ชันที่ใช้ในโปรแกรมเอ็กเซล จะประกอบด้วย

1. เครื่องหมาย =
2. ชื่อของฟังก์ชัน
3. วงเล็บ ภายในประกอบด้วยตัวแปรที่จำเป็นต้องระบุในการใช้ฟังก์ชันนั้น ๆ เรียกว่า อาร์กิวเมนต์

การเรียกใช้ฟังก์ชัน
การเรียกใช้ฟังก์ชันมี 2 วิธี
1. ใช้ฟังก์ชันด้วยการพิมพ์ มีขั้นตอน ดังนี้
1.1 คลิกเซลที่ต้องการให้เป็นที่เก็บผลลัพธ์
1.2 พิมพ์เครื่องหมาย =
1.3 พิมพ์ชื่อฟังก์ชันที่ต้องการ เช่น SUM , AVERAGE, COUNT, MAX, MIN
1.4 พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บเปิด
1.5 พิมพ์อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน
1.6 พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บปิด
1.7 กดแป้น Enter

2. ใช้เมนู หรือฟังก์ชันวิเศษ ( Function Wizard ) มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 คลิกเซลที่ต้องการให้เป็นที่เก็บผลลัพธ์
2.2 คลิกเมนูหลัก Insert คลิกเมนูย่อย Function หรือ คลิกที่รูป fx บนทูลบาร์
2.3 คลิกกลุ่มของฟังก์ชันที่ต้องการ เช่น กลุ่ม Most Recently Used ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำหนดให้เป็นค่าโดยปริยาย (default) อยู่แล้ว
2.4 คลิกฟังก์ชันที่ต้องการ
2.5 คลิกปุ่ม Next
2.6 พิมพ์อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันที่เหมาะสมลงในช่องว่างที่ปรากฏ
2.7 คลิกปุ่ม Finish


ฟังก์ชันที่นิยมใช้

ฟังก์ชัน SUM = หาผลรวมของข้อมูล
ฟังก์ชัน AVERAGE = หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล
ฟังก์ชัน MAX = หาค่าสูงสุดของข้อมูล
ฟังก์ชัน MIN = หาค่าต่ำสุดของข้อมูล
ฟังก์ชัน COUNT = หาจำนวนข้อมูลในเซลที่ไม่ใช่เซลว่าง
ฟังก์ชัน IF = แสดงข้อมูลภายใต้เงื่อนไขกรณีที่เป็นจริง และเป็นเท็จโดย : นาง อารี เสาร์บดีรักษ์, โรงเรียนสารวิทยา, วันที่ 4 เมษายน 2545