การเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์


การเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และมีซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้ว เปิดสวิตช์ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และจอภาพ เครื่องจะเริ่มต้นทำงาน โดยการอ่านข้อมูลแฟ้มต่าง ๆ ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการเข้าไปในหน่วยความจำแรม เพื่อเริ่มทำงานซึ่งจะมีเครื่องหมายที่แสดงว่าพร้อมกับคำสั่ง ( prompt คือ C:> โดยที่ C: หมายถึง เครื่องขับปัจจุบันที่กำลังใช้งานอยู่ และจะหยุดรอรับ คำสั่งจากผู้ใช้ต่อจากเครื่องหมาย C:\>
โดย : นาง สมปอง ตรุวรรณ์, โรงเรียนนารีนุกูล, วันที่ 20 เมษายน 2545