วิธีขอกู้เงิน


วิธีปฏิบัติในการกู้เงินจาก ธ.ก.ส
เมื่อเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ประสงค์ที่จะขอกู้เงินภายหลังจากที่ ธ.ก.ส. รับขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเงินกู้แล้ว จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. ให้ติดต่อพนักงานสินเชื่อที่หน่วยประจำอำเภอ ที่สังกัดในวันเวลาราชการ หรือวัน
เวลาที่หน่วยอำเภอเปิดทำการ เพื่อทำสัญญาหรือนัดหมายการทำสัญญา
2. แจ้งความประสงค์ว่าจะขอกู้ไปทำการเกษตรประเภทใด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือเป็นเงินลงทุนในการเกษตร หรือเกี่ยวเนื่องในการเกษตร
3. เอกสารที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการทำสัญญากู้ มีดังนี้
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงการได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร
ลูกค้า ธ.ก.ส.
3.2 เอกสารหนังสือแสดงสิทธิที่ดิน ถ้าประสงค์จะเพิ่มวงเงินกู้ หรือต้องการกู้เงิน
โดยจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้



โดย : นาง วิภา สรีมากรณ์, นารีนุกูล, วันที่ 21 เมษายน 2545