การใช้เทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ในการประเมินผลความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีผลการประเมินสาเหตุการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควรและขาดประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้ชิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเห็นว่าไม่ใช่เรื่องยาก และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองสามารถคิดที่จะใช้สร้างโปรแกรมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการบ่งชี้ว่านโยบายการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จจริง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : วิเชียร ภู่สวรรณ / วิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 ก.ย.2544 (น.25 - 27)
โดย : นาง วลัยพร พรรณโณ, ครุศาสตร์ จุฬาฯ, วันที่ 26 เมษายน 2545