บทความเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเป

บทความเรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

สิ่งแวดล้อม หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ล้อมรอบตัวมนุษย์ ทั้งที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น บ้าน รถยนต์ โบราณสถาน กฎหมาย ศาสนา สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ อากาศ สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมและยังมีผลต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สำคัญ คือ อากาศ น้ำ ดิน เสียง ป่าไม้
ซึ่งสิ่งแวดล้อมจะมีปัญหาต่าง ๆ กัน เช่น
1. มลพิษทางอากาศหรืออากาศเป็นพิษ อากาศมีของเจือปนอยู่มาก จนเป็นอันตรายต่อสัตว์ พืช มวลสารอื่น ๆ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน เขม่าควัน ฝุ่นละออง ตะกั่ว มวลสารเหล่านี้ เข้าสู่ร่างกายเราไปสะสมในถุงลมในปอด
2. มลพิษทางน้ำ สิ่งที่ทำให้เกิดมลพิษส่วนใหญ่ไดแก่ การทิ้งขยะน้ำเสีย โดยไม่จำกัดสิ่งเจือปนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งในประเทศไทยมีน้ำเสียตามเมืองใหญ่ ๆ เกิดจาก ครัวเรือนทิ้งขยะโรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่ สถานบริการ จากคราบน้ำมัน ผลเสีย นำน้ำมาดื่มหรือใช้ได้ ไม่สามารถนำมาใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้
3. มลพิษทางดิน มีสาเหตุมาจาก การเกษตรกรรม เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช ปุ๋ยอุตสาหกรรม
4. มลพิษทางเสียง ถ้าเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลขึ้นไป จะรบกวนและเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินจนถึงขั้นหูพิการ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตด้วย เช่น ยานพาหนะ รถยนต์ รถไฟ รถจักรยานยนต์ เครื่องบิน เรือยนต์ เรือหางยาว แหล่งก่อสร้าง โรงพิมพ์ โรงกลึงโดย : นาง จันทร์สุดา หอมหวล, นาจะหลวย, วันที่ 15 พฤษภาคม 2545