ศักราชและการเทียบศักราช

ศักราชและการเทียบศักราช
ศักราช หมายถึง ปีที่กำหนดเอาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสำคัญมาก สำหรับจดจารึกไว้ ศักราชที่กำหนดไว้ มี พุทธศักราช รัตนโกสินทร์ศักราช (รัตนโกสินทร์ศก) จุลศักราช และคริสต์ศักราช ศักราชเหล่านี้เริ่มต้นนับแตกต่างกัน จึงต้องมีการเทียบศักราช
พุทธศักราชมากกว่าคริสต์ศักราช 543 ปี
เมื่อจะเปลี่ยน ค.ศ. เป็น พ.ศ. ให้เอา 543 บวก ถ้าจะเปลี่ยน พ.ศ. เป็น ค.ศ. ให้เอา 543 ลบ
พุทธศักราชมากกว่ารัตนโกสินทร์ศก 2324 ปี
เมื่อจะเปลี่ยน ร.ศ. เป็น พ.ศ. ให้เอา 2324 บวก ถ้าจะเปลี่ยน พ.ศ. เป็น ร.ศ. ให้เอา 2324 ลบ
พุทธศักราชมากกว่าจุลศักราช 1181 ปี
เมื่อจะเปลี่ยน จ.ศ.เป็น พ.ศ. ให้เอา1181 บวก ถ้าจะเปลี่ยน พ.ศ. เป็น จ.ศ. ให้เอา 1181 ลบ
โดย : นาง รัตนา สมวิทูร, ร.ร วัดนาคนิมิตร 8 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ 8 แขวงจอมทอง จอมทอง กรุงเทพฯ 10150, วันที่ 16 พฤษภาคม 2545