หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย โดยมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
เป็นคนดี
- เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง
- ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
- มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
มีปัญญา
- มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
- มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
- มีทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำรงชีวิต
มีความสุข
- รักการออกกำลังกาย
- ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
- มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค
มีความเป็นไทย
- เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย
- ภูมิใจความเป็นไทย
- เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
โดย : นาง รัตนา สมวิทูร, ร.ร วัดนาคนิมิตร 8 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ 8 แขวงจอมทอง จอมทอง กรุงเทพฯ 10150, วันที่ 17 พฤษภาคม 2545