ประโยชน์ของแร่


"เซอร์คอน"
"เซอร์คอน" ใช้ทำเป็นวัสดุทนไฟ ผสมทำไส้หลอดไฟฟ้า หลอดอิเล็กทรอนิกส์ หลอดไฟถ่ายรูป เซอร์คอนที่มีผลึกสมบูรณ์และมีสีสวยงาม ใช้ทำเป็นเครื่องประดับได้ โลหะเซอร์โคเนียมบริสุทธิ์ที่ได้จากการถลุงแร่เซอร์คอน สามารถนำไปใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูได้

ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม


โดย : นาง สมัธยา เพ็ชรวงศ์, ร.ร.มัธยมวัดสิงห์, วันที่ 4 มิถุนายน 2545