ซอฟต์แวร์(software)


ซอฟต์แวร์หมายถึงชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ การที่จะบอกสิ่งที่มนุษย์เข้าใจให้คอมพิวเตอร์รับรู้ จำเป็นต้องมีสื่อกลาง เราเรียกสื่อกลางนี้ว่าภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาเครื่องนี้ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้ดี แต่มนุษย์มีข้อยุ่งยาก เพราะเข้าใจและจดจำได้ยาก ภาษาคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เรียกว่าภาษาระดับสูง
ซึ่งมีอยู่มากมาย ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะแปลภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่อง โปรแกรมที่ใช้แปลภาษา คือ คอมไพเลอร์ หรือ อินเตอร์พรีเตอร์
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนสำคัญที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้ดำเนินการตามแนวความคิดที่กำหนดไว้ คอมพิวเตอร์ต้องทำงานตามโปรแกรมเท่านั้น ไม่สามารถทำงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
ชนิดของซอฟต์แวร์
1. ซอฟต์แวร์ระบบ คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขั้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบ คือ ดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่นรับข้อมูลจาก
แผงแป้นอักขระ แล้วแปลความหมายให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ นำไปแสดงผลบนจอภาพ หรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้โดยตรง เราสามารถแบ่งซอฟต์แวร์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบัน เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน

โดย : นางสาว ดรุณี ทุมมาภรณ์, บ้านขามเปี้ย, วันที่ 7 มิถุนายน 2545