แอนะล็อกกับดิจิทัล


ANALOG
Analog (แอนะล็อก) หมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็ว
ของรถยนต์จาการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิทัล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข
นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างแอนะล็อกและดิจิทัลได้ชัดเจน กล่าวคือ
แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบแอนะล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดแอนะล็อกและชนิดดิจิทัล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิทัล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแอนะล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิทัลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
DIGITAL
DIGITAL
Digital (ดิจิทัล) เป็นลักษณะการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวิธีการเก็บได้เพียงสองสถานะ เช่น สถานะเปิดหรือปิด บวกหรือลบ เป็นต้น (คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะเป็นคอมพิวเตอร์ดิจิทัลเสียร้อยละ 99 ฉะนั้น ถ้าข้อมูลเป็นแอนะล็อก (analog) ก็จะต้องเปลี่ยน เป็นดิจิทัลก่อน จึงจะส่งเข้าไปประมวลผลในคอมพิวเตอร์ได้ ) ในการทำงาน ระบบดิจิทัลจะให้ค่าที่เป็นตัวเลข ซึ่งย่อมแม่นยำกว่าระบบแอนะล็อก
โดย : นางสาว ดรุณี ทุมมาภรณ์, บ้านขามเปี้ย, วันที่ 8 มิถุนายน 2545