การจัดทำโครงงานสปช.

ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน
ขั้นที่ 1 เลือกเรื่องที่น่าสนใจ
ผู้เรียนจะต้องเลือกศึกษาเรื่องที่เขาสนใจ จากปัญหาหรือคำถามที่สงสัยจากการอ่านหนังสือ การฟัง หรือได้พบเห็นสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
ขั้นที่ 2 เตรียมไปหาแหล่งความรู้
เป็นการเตรียมการหาความรู้ที่จะได้ศึกษาค้นคว้าว่ามีอยู่ในที่ใดบ้าง อาจเป็นเอกสาร ผู้รู้ สื่อประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อกำหนดเป็นแนวทางกว้างๆ
ขั้นที่ 3 เข้าสู่การวางแผนก่อน
เมื่อกำหนดแหล่งความรู้แล้ว จึงนำมาวางแผนว่าจะทำอะไรก่อนหลัง โดยเขียนเป็นเค้าโครงของโครงงาน
ขั้นที่ 4 ทำตามขั้นตอนอย่างสนุกสนาน
เป็นขั้นที่ดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลไว้เป็นระยะว่า ทำอะไร ทำอย่างไร ได้ผลอย่างไร ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
ขั้นที่ 5 เขียนรายงานอย่างมั่นใจ
เป็นการสรุปรายงานผลจากการศึกษาข้อมูล ให้ผู้อื่นได้ทราบแนวคิด วิธีการ และผลที่ได้รับ
ขั้นที่ 6 นำเสนองานได้เหมาะสม
เป็นขั้นสุดท้ายที่จะต้องนำผลการดำเนินงานมาเสนอให้ผู้อื่นได้ทราบ เช่น การจัดนิทรรศการ การสาธิต การจัดทำเอกสาร
เค้าโครงของโครงงาน
1. ชื่อโครงงาน
2. คณะผู้จัดทำ
3. ที่ปรึกษาโครงงาน
4. ระยะเวลาในการจัดทำโครงงาน
5. เหตุผลในการจัดทำโครงงาน
6. วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงาน
7. ขั้นตอนในการจัดทำโครงงาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9. เอกสารและแหล่งความรู้ที่ใช้ในการศึกษา
การเขียนรายงานจัดทำโครงงาน
1. ปกนอก
2. ใบรองปก
3. ปกใน
4. บทคัดย่อ
5. กิตติกรรมประกาศ
6. คำนำ
7. สารบัญ
8. เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
- ความเป็นมาของโครงงาน
- วัตถุประสงค์ของโครงงาน
บทที่ 2 เอกสารและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการ
- ขั้นตอนการจัดทำทั้ง 6 ขั้น
บทที่ 4 ผลการศึกษาข้อมูล
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
- สรุปผลการจัดทำโครงงาน
- ผลที่ได้รับในด้านอื่น ๆ
- ข้อเสนอแนะ
9. ความรู้สึกที่มีต่อการทำโครงงาน
10. บรรณานุกรม


ที่มา: จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5-6/8และ หนังสือสนุกกับโครงงาน


โดย : นาง วิภา บุญส่ง, โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ, วันที่ 9 มิถุนายน 2545