การเปิดเอกสาร

วิธีเปิดเอกสารใหม่
การเปิดเอกสารใหม่โดยใช้เมนูทำได้ดังนี้
1) เลือกเมนูแฟ้ม
2) เลือกคำสั่ง เปิด
3) เปลี่ยนไดร์ฟในการทำงาน
4) เลือกแฟ้มที่ต้องการ
5) เลือก เปิดโดย : นาง กนกอร ผาสีกาย, ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี, วันที่ 10 มิถุนายน 2545