การพิมพ์เครื่องหมายบางชนิด

การพิมพ์เครื่องหมายบางชนิดในภาษาไทย
การพิมพ์ดีดภาษาไทย จะมีหลักการพิมพ์เครื่องหมายต่าง ๆ ซึ่งเครื่องหมายที่ใช้
ในภาษาไทยมีอยู่มากแต่ละตัวที่ใช้เวลาพิมพ์จะเว้นช่องว่างต่างกันออกไป คุณควรศึกษาการพิมพ์
เครื่องหมายต่าง ๆ เพื่องานพิมพ์ของคุณจะได้ถูกต้องตามหลักการพิมพ์ เช่น
1. การพิมพ์หัวข้อ หลังจากพิมพ์หัวข้อแล้วให้เคาะ 2 ครั้ง แล้วจึงพิมพ์ข้อความต่อไป เช่น
การพิมพ์ดีดคุณควรมีหลักการพิมพ์ ดังนี้
1. ถูกต้อง
2. รวดเร็ว
3. แม่นยำ
4. มีสมาธิ
2. การพิมพ์ไม้ยมก (ๆ) ให้เคาะ 1 ครั้งก่อนพิมพ์และให้เคาะ 1 ครั้งหลังพิมพ์ เช่น
เราทุก ๆ คน ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
3. การพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูด " " ก่อนพิมพ์และหลังพิมพ์
ให้เคาะ 1 ครั้งเสมอ เช่น
ผลปรากฎว่า "เจ้าไก่" เทวฤทธิ์ มัจฉาชีพ คว้าเหรียญทองแดงมาครอง
4. การพิมพ์ % มีหลักการพิมพ์ คือ ไม่ต้องเคาะเมื่อต้องการจะพิมพ์ เช่น
สินค้าลดราคา 20%
5. การพิมพ์ตัวเลข หลักทั่ว ๆ ไป ต้องเคาะ 1 ครั้งก่อนและหลังพิมพ์ เช่น
ค่าเช่าบ้านเป็นเงิน 1,500 บาท
6. ถ้าจะใช้เครื่องหมายคูณ ซึ่งในเครื่องพิมพ์ดีดจะไม่มี ให้ใช้คำว่า "คูณ" แทนได้ เช่น
กระดาษ เอ 4 คือ กระดาษ ขนาด 200 ม.ม คูณ 297 ม.ม
7. การพิมพ์เครื่องหมาย / ถ้ามีตัวเลขจะพิมพ์ เครื่องหมาย / ไม่ต้องมีการเว้นวรรค
ก่อนพิมพ์ เช่น บ้านเลขที่ 42/1
8. การพิมพ์ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ต้องเคาะ 1 ครั้งก่อนและหลังการพิมพ์ เช่น
โลหะ เป็นธาตุหนัก แข็ง นำความร้อน เคาะมีเสียงกังวาน ตีแผ่ให้บางยืดได้ง่าย
เช่น เหล็ก ทองแดง เงิน ตะกั่ว สังกะสี ฯลฯ เป็นต้น
9. การพิมพ์เครื่องหมายวงเล็บ ( ) ให้เคาะ 1 ครั้งก่อนพิมพ์และหลังพิมพ์ ส่วนข้อความ
ในวงเล็บไม่ต้องเคาะ เช่น
นางมาลี มอบเงินจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศึกษา


5.

โดย : นาง สุชาดา มุขสมบัติ, โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร, วันที่ 12 มิถุนายน 2545