บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Word

 

Microsoft Word

       เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) สามารถสร้างเอกสารรายงาน บทความ รูปภาพ สัญลักษณ์ จดหมาย ตลอดจนหนังสือรูปแบบต่าง ๆ ได้ เป็นอย่างดี

 

การเข้าสู่โปรแกรม

·       คลิกที่ปุ่ม Start เลือก Programs และคลิกที่ Microsoft Word หรือถ้าบน Desktop มี Shortcut ของ Microsoft Word ก็ให้ คลิกสองครั้ง (Double Click) ที่ไอคอนได้เลย

·       จากนั้นก็จะปรากฏหน้าจอของ Microsoft Word ขึ้นมา ดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบของ Microsoft Word

 

ที่

ชื่อ

ความหมาย

1.     

แถบแสดงชื่อ (Title bar)

ใช้ในการแสดงชื่อไฟล์ของ Microsoft Word

2.    2

แถบเมนู(Menu bar)

แสดงรายการด้วยคำสั่งและหน้าที่

3.     

แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar)

แสดงปุ่มภาพเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้บ่อย

4.     

แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (Formatting Toolbar)

ปุ่มที่ใช้ในการจัดรูปแบบ

5.     

ไม้บรรทัด (Ruler)

แถบแสดงไม้บรรทัด

6.     

แถบเลื่อนแนวนอนและแนวตั้ง (Scroll bar)

ใช้ในการเลื่อนดูข้อมูล

7.     

แถบสถานะ (Status bar)

แถบแสดงสถานะในการใช้งาน

8.     

เครื่องมือรูปวาด (Drawing Toolbar)

ใช้ในการทำรูปวาดต่าง ๆ

9.     

แถบมุมมอง (View)

แสดงปุ่มมุมมองของเอกสาร

10.           

ปุ่มลดขนาดหน้าต่าง(Minimize)

ใช้ลดขนาดหน้าต่าง ให้เป็นปุ่มอยู่ที่ Task bar

11.           

ปุ่มขยายหน้าต่าง (Maximize)

ขยายหน้าต่างให้เต็มจอ

12.           

ปุ่มปิด (Close)

ใช้ปิดหน้าต่าง หรือโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่

13.           

แถบ Selection bar   

ใช้ในการเลือกข้อความ

 ........จำแนกส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม

........ 1. แถบชื่อโปรแกรมและชื่อแฟ้มเอกสาร (Title bar) :
สำหรับการเปิดใช้โปรแกรมครั้งแรกนั้น ชื่อแฟ้ม โปรแกรมจะตั้งให้เองโดยอัตโนมัติ คือ เอกสาร1
..........ส่วนทางด้านขวา เป็นส่วนควบคุมโปรแกรม ได้แก่
........... ย่อขนาดหน้าต่างโปรแกรม (Minimize) ขยายขนาดหน้าต่างโปรแกรม (Maximize)
........... ปิดหน้าต่างโปรแกรม (Close)

 

 

.

..........2. แถบรายการคำสั่ง (Menu bar) : เป็นรายการคำสั่งหลัก เพื่อเลือกใช้คำสั่งย่อยต่างๆ ในการจัดการเอกสารตามแบบที่ผู้ใช้ต้องการ ในบางคำสั่งย่อยจะมีแถบเครื่องมือเป็นสัญรูป หรือ Icon (ไอคอน) แทน ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อนำมาใช้ได้จากแถบเครื่องมือ และมีชื่อ คีย์ลัด(Hotkey) แสดงอยู่ด้วย

..........3. แถบเครื่องมือ (Tool bar) : เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สัญรูป หรือ Icon(ไอคอน)เมื่อนำเมาส์ไปบนไอคอน (ไม่ต้องคลิกเมาส์) จะมีชื่อของไอคอนนั้นๆ แสดงเป็นภาษาไทยแถบเครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม Microsoft Word97 ได้แก่ ........

1.แถบเครื่องมือมาตรฐาน ประกอบด้วย สัญรูปในคำสั่งสร้าง , เปิด , บันทึก | พิมพ์ ,ตัวอย่างก่อนพิมพ์ , การสะกดและไวยากรณ์ , สลับอักขระภาษาอังกฤษ/ไทย , พจนานุกรม | ตัด , คัดลอก , วาง , จัดรูปแบบตัววาดรูป | เลิกทำ , ทำซ้ำ | แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ , แถบเครื่องมือเวบ | ตารางและเส้นขอบ, แทรกตาราง , แผ่นงาน Microsoft Excel , สดมภ์ (คอลัมน์) , รูปวาด (เรียกใช้แถบเครื่องมือ รูปวาด)| แมปอักษร , ซ่อน/แสดง เครื่องหมายจบบรรทัด , ย่อ-ขยาย (หน้าเอกสาร) | ผู้ช่วย office

2.แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ ประกอบด้วย สัญรูปในคำสั่ง ลักษณะ (เอกสาร) , แบบอักษร , ขนาดแบบอักษร | ตัวหนา , ตัวเอียง , ขีดเส้นใต้ | จัดชิดซ้าย , กึ่งกลาง , จัดขวา , ชิดขอบ , จัดคำแบบไทย | ลำดับเลข , สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย , ลดการเยื้อง , เพิ่มการเยื้อง | เส้นขอบ , เน้น (คำ/ข้อความ) , สีแบบอักษร

3.แถบเครื่องมือรูปวาด ประกอบด้วย สัญรูปในคำสั่ง รูปร่างอัตโนมัติ , เส้น , ลูกศร , สี่เหลี่ยม , รูปใข่ (วงรี) , กล่องข้อความ, แทรกข้อความศิลป์ | เติมสี , สีเส้น , สีแบบอักษร , ลักษณะเส้น ,ลักษณะเส้นประ , ลักษณะลูกศร , เงา , สามมิติ

ส่วนที่ 2 หน้าเอกสาร ประกอบด้วย ตัวกระพริบ (Cursor) , แถบเลื่อนหน้าขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา และมุมมองเอกสาร

ส่วนที่ 3 แถบสถานะการทำงาน

........ประกอบด้วย
........สถานะการบอกเลขหน้า ( หน้า 1 ) , เลขส่วน , จำนวนหน้าปัจจุบันกับจำนวนหน้าทั้งหมด (1/2) , ที่ความห่างจากขอบกระดาษ ด้านบน ( 5.7") , เลขบรรทัด (15) , เคาะที่ในบรรทัด (1)

14.           ส่วนประกอบของ Ms-word

 

>>Control Menu เป็นที่เก็บคำสั่งซึ่งใช้สำหรับโปรแกรม Microsoft Word

>>Title Bar เป็นแถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อแฟ้มที่กำลังทำงานอยู่

>>Control Button เป็นปุ่มสำหรับควบคุม ปรับขนาดของหน้าต่างให้เหมาะสม ซึ่งมีปุ่มขยาย ปุ่มลดขนาด ปุ่มคืนขนาด และปุ่มปิด

>>Menu Bar เป็นแถบที่เก็บคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรมโดยเก็บคำสั่งเป็นหมวด ๆ คือ แฟ้ม แก้ไข มุมมอง แทรก รูปแบบ เครื่องมือ ตาราง หน้าต่าง วิธีใช้

>>Toolbar เป็นแถบคำสั่งที่เก็บคำสั่งที่เรียกใช้งานบ่อย ซึ่งมีแถบเครื่องมือที่นิยม คือ แถบเครื่องมือมาตรฐาน และแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ

 

 

>>Insertion Point เป็นที่บอกตำแหน่งของข้อความที่จะพิมพ์ลงไป

>>View Button เป็นปุ่มสำหรับเปลี่ยนมุมมอง

>>Scroll Bar เป็นปุ่มสำหรับเลื่อนขึ้น ลง เพื่อไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

>>Status Bar เป็นแถบที่ใช้แสดงข้อมูลในขณะกำลังทำงานบนโปรแกรม เช่น เลขหน้า เลขส่วน เลขหน้า/จำนวนหน้า ตำแหน่งการพิมพ์ และสถานะการพิมพ์

 


โดย : นางสาว สุทธิรักษ์ ถมยาศิริกุล, ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม, วันที่ 13 มิถุนายน 2545