พิมพ์ดีดไทย 1


ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีด
ในภาพแสดงถึงส่วนต่าง ๆ ที่ส่วนมากมีอยู่ในเครื่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ในเครื่องพิมพ์ดีดชนิดหนึ่ง ก็เรียกชื่อต่างกันออกไปบ้าง แม้ว่าจะใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ชื่อที่ใช้ในตำราเล่มนี้จึงเป็นชื่อที่ใช้กันทั่วๆ ไปสำหรับอธิบายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในการสอนพิมพ์ดีดโดย : นาง สว่างจิตร ธานิสพงศ์, นารีนุกูล, วันที่ 13 มิถุนายน 2545