ความหมายและความสำคัญของการประก

การประกอบการ (Enterpreneureship) มีความหมายได้ในลักษณะต่าง ๆ กันขึ้นอยู่กับการพิจารณาในแง่มุมใดเป็นสำคัญ เช่น
>> การประกอบการ มีความหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์ ว่าเป็นกระบวนการที่จะนำเอาปัจจัยการผลิต (ที่ดิน แรงงาน ทุน) ชนิดต่าง ๆ มาแปรสภาพเป็นสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
>> การประกอบการ มีความหมายในเชิงธุรกิจ ได้แก่ การดำเนินกิจรรมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งร่วมกันในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าโดยมุ่งหวังผลกำไรและมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน
>> การประกอบการ มีความหมายในเชิงของระเบียบข้อบังคับด้านกฎหมาย มักจะหมายถึง วิธีการจัดตั้งกิจการหรือหน่วยธุรกิจ โดยอาศัยหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของกฎหมายเป็นแนวทางควบคุมในการดำเนินกิจการความสำคัญของการประกอบการ
1. ช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
2. ช่วยให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
3. ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าของวิทยาการเทคโนโลยีต่าง ๆ
4. ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น
5. ช่วยสร้างสรรค์และรักษาค่านิยมในด้านศิลปะวัฒนธรรมของสังคม

ความหมายของธุรกิจขนาดเล็ก
หมายถึง ธุรกิจที่ประกอบกิจการขนาดเล็ก เป็นธุรกิจอิสระที่มีเงินลงทุนในกิจการน้อย ยอดขายต่ำ มีทรัพย์สินจำนวนจำกัด และมีพนักงานน้อยความสำคัญของธุรกิจขนาดเล็ก
1. พัฒนาเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค
2. เปิดโอกาสให้มีการประกอบการ
3. ก่อให้เกิดการจ้างงาน
4. ช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
5. ให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่
6. เป็นแหล่งระดมเงินทุนและมีเงินทุนหมุนเวียนในเศรษฐกิจโดย : นางสาว สุทธิรักษ์ ถมยาศิริกุล, ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม, วันที่ 25 มิถุนายน 2545