แหล่งเงินทุน


แหล่งเงินทุนมีหลายแหล่ง ดังต่อไปนี้
1. การออมของเจ้าของกิจการ
2. ธนาคารพาณิชย์ เช่นธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)
3. บรรษัทเงินทุน เช่น บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ไอเอฟซีที) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (บอย.)
4. บรรษัทประกันสินเชื่อ เช่น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
5. หน่วยงานของรัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมส่งเสิรมอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
6. ผู้จำหน่ายสินค้าให้ธุรกิจ
7. เพื่อนและญาติมิตรโดย : นางสาว สุทธิรักษ์ ถมยาศิริกุล, ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม, วันที่ 25 มิถุนายน 2545