พื้นฐานคำสั่งดอส

พื้นฐานคำสั่งดอส
DOS
(ดอส)ย่อมาจากคำว่า Disk Operating System เป็นโปรแกรมที่ทำงานในประเภท Real Mode ซึ่งจะทำงานอยู่เบื้องหลังการทำงานของระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมการใช้งาน และฮาร์ดแวร์ของเครื่อง ในปัจุบันคำสั่งดอสได้ลดความสำคัญลงไป แต่ผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบด้วยตนเอง ยังจำเป็นต้องใช้คำสั่งดอส อยู่บ้าง การใช้คำสั่งดอส เป็นการพิมพ์คำสั่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ เมื่อเสร็จสิ้นแต่ละครั้งต้องกดคีย์<Enter>เพื่อให้โปรแกรมทำงานตามคำสั่ง โดยมีคำสั่งพื้นฐาน ดังนี้
                DIR เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเรียกดูรายชื่อแฟ้มข้อมูล มีรูปแบบดังนี้
                DIR Filename(/W),(/P) โดยที่/W หมายถึง ดูตามแนวกว้างแสดงเฉพาะชื่อไฟล์และนามสกุล ส่วน(/P) หมายถึงหยุดทีละ 1 จอภาพ
 MD(Make Dirctory) เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับสร้างไดเร็กทอรี่ขึ้นมาใหม่ ใข้สำหรับจัดเก็บข้อมูล หรือโปรแกรมให้เป็นระเบียบ รูปแบบคำสั่ง
 MD(ชื่อSub Directory)เช่น c:\MD PNN(Enter)
 CD(Change Directory) เป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนการทำงาน ไปยังไดเร็กทอรี่ที่ต้องการ เช่น C:\>CD PNN(Enter)จะได้ผลเป็นC:\PNN>
 DEL (Deleate Directory)เป็นคำสั่งที่ใช้ในการลบไฟล์ในไดเร็กทอรี่ มีรูปแบบดังนี้ DEL (ชื่อกลุ่มไฟล์ที่ต้องการลบ)การจะใช้คำสั่งนี้ต้องเปิดไดเร็กทอรี่ที่ต้องการลบไฟล์ หรือกลุ่มไฟล์ขึ้นมาก่อน เช่น
 C:\>CD PNN(Enter)เป็นการเปิดไดเร็กทอรี่PNNขึ้นมาก่อน
 C:\PNN>DEL *.*(Enter) สั่งให้ลบไฟล์ทั้งหมดในไดเร็กทอรี่ชื่อPNN
 RD(Remove Directory)เป็นคำสั่งที่ใช้ในการลบไดเร็กทอรี่ มีรูปแบบดังนี้
 RD(ชื่อไดเร็กทอรี่ที่ต้องการลบ)ก่อนใช้คำสั่งนี้ลบไดเร็กทอรี่จะต้องลบไฟล์ที่อยู่ในไดเร็กทอรี่ดังกล่าว ด้วยคำสั่งDELก่อน เช่น
 C:\PNN>del *.* (Enter) เพื่อลบไฟล์ทั้งหมดในไดเร็กทอรีPNNก่อน
 C:\PNN>cd\ (Enter) เพื่อออกจากไดเร็กทอรี่ PNNที่จะทำการลบโดยเปลี่ยนไปอยู่ที่ไดเร็กทอรี่หลัก(Root)
 C:\>RD PNN(Enter) เป็นคำสั่งลบไดเร็กทอรี่ที่ชื่อ PNN
COPY เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการคัดลอกไฟล์ข้อมูล มีรูปแบบคำสั่งดังนี้
 Copy ชื่อไดร์ฟและชื่อไฟล์ที่ต้องการคัดลอก,ชื่อไดร์ฟและชื่อไฟล์ปลายทางที่ต้องการคัดลอกไปเก็บไว้ / การใช้คำสั่งเช่น
 C:\COPY MS-DOS.SYS A: หมายถึงให้คัดลอกไฟล์MS-DOS.SYS จากไดร์ฟ C ไปเก็บไว้ยังไดร์ฟ A
 FORMAT เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจัดระเบียบพื้นที่ในดิสก์ ก่อนการจัดเก็บข้อมูลหรือติดตั้งระบบปฏิบัติการ รูปแบบคำสั่งมีดังนี้
 FORMAT(ชื่อไดร์ฟ) /S,/Q โดย/S เป็นการฟอร์แมทโดยปกติ หลังฟอร์แมทจะได้ไฟล์ระบบของ DOS เพื่อใช้บู๊ชเครื่องติดตั้งระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ไฟล์ IO.SYS,MS-DOS.SYS และ COMMAND.COM
 /Q เป็นการฟอร์แมทดิสก์ที่เคยผ่านการฟอร์แมทด้วยคำสั่งอื่นๆมาแล้ว ซึ่งการฟอร์แมทรูปแบบนี้ ไม่ได้เป็นการล้างข้อมูลที่มีอยู่ในดิสก์ไปจริงๆแต่เป็นการลบตารางชี้ตำแหน่งข้อมูลออกไปเท่านั้น จึงทำได้เร็วมาก ตัวอย่าการใช้คำสั่งฟอร์แมท เช่น
 A:\>FORMAT C:/S เป็นการบู๊ชเครื่องจากแผ่นบู๊ชและสั่งฟอร์แมทไดร์ฟ C พร้อมติดตั้งไฟล์บู๊ชระบบเพื่อใช้บู๊ชเครื่องต่อไป
 CHKDSK เป็นคำสั่งเพื่อการตรวจดูพื้นที่ในHARD DISK มีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้
 CHKDSK C:(Enter) เป็นการตรวจดูพื้นที่ในไดร์ฟ C ของฮาร์ดิสก์
 CHKDSK D:(Enter) เป็นการตรวจดูพื้นที่ในไดร์ฟ D ของฮาร์ดิสก์
 

โดย : นาย ประเทือง ใจแก้ว, โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง, วันที่ 6 กรกฎาคม 2545