การทำน้ำประปา

      การทำน้ำประปา

เนื่องจากน้ำธรรมชาติมักมีสารต่างๆ เจือปนอยู่จึงทำให้น้ำสกปรกไม่เหมาะที่จะนำมาดื่มหรือใช้ได้ แต่เราสามารถกำจัดสารเจือปนดังกล่าวได้ โดยวิธีการทำให้น้ำตกตะกอน การกรองและอื่น ๆ ดังนั้นเราจึงนำหลักการนี้มาใช้ในกระบวนการทำน้ำธรรมชาติให้สะอาดเพื่อเป็นน้ำใช้สำหรับประชาชนซึ่งเราเรียกว่า“น้ำประปา”

ในกระบวนการทำน้ำประปา ก่อนอื่นต้องหาแหล่งน้ำซึ่งอาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำหรือแม่น้ำบริเวณที่มีน้ำค่อนข้างสะอาด แล้วลำเลียงส่งผ่านท่อส่งน้ำหรือคลองส่งน้ำ ขณะที่น้ำไหลผ่านตามคลองส่งน้ำ แสงแดดและออกซิเจนจะทำลายเชื้อโรคบางชนิด ขณะเดียวกันสารเจือปนบางส่วนก็จะตกตะกอนไปบ้าง เมื่อลำเลียงน้ำไปถึงโรงผลิตน้ำประปา จะผ่านกระบวนการเป็นขั้นๆ ดังนี้

เริ่มจากสูบน้ำจากแหล่งน้ำจืด น้ำดิบจะถูกผ่านคลองไปยังโรงสูบน้ำดิบ… 1)แล้วสูบน้ำดิบเข้าสู่ถังตกตะกอน… 2)ขั้นนี้จะเติมปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดในน้ำ และใส่สารส้มเพื่อช่วยให้ตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้น น้ำที่ผ่านการกวนสารส้มจะเริ่มมีความใสมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ต้องผ่านการกรองอีกครั้งหนึ่ง ที่ถังกรอง… 3)เพื่อให้น้ำใสมากขึ้น น้ำที่ผ่านมายังถังกรองนี้จะถูกกรองด้วยถ่านหิน แอนทราไซต์ และทราย เพื่อช่วยกรองและดูดสีหรือกลิ่นที่อาจเจือปนมากับน้ำ จากนั้นจึงใสคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค… 4)แล้วจึงส่งน้ำไปยังถังน้ำใส… 5)และส่งผ่านอุโมงค์ส่งน้ำ… 6)ไปยังโรงสูบจ่ายน้ำ… 7)เพื่อส่งน้ำประปาไปบริการประชาชนจนถึงบ้านเรือนต่อไป บางแห่งอาจไม่มีอุโมงค์ส่งน้ำ แต่จะมีถังส่งเก็บน้ำไว้ก่อนที่จะส่งไปบริการ

การประปาบางแห่งอาจมีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งบาดาล เช่น ในหมู่บ้านหรือชุมชนเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำผิวดิน น้ำบาดาลเป็นน้ำที่ใสสะอาด เนื่องจากผ่านการกรองจากชั้นดิน และหินหลายชั้นโดยธรรมชาติ การทำน้ำประปาดังกล่าว เมื่อสูบน้ำบาดาลขึ้นมาแล้ว อาจไม่ต้องผ่านกระบวนการทำให้ใสอีกก็ได้ และถ้าการตรวจวิเคราะห์พบว่า น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมานั้นมีความสะอาดพอก็ไม่จำเป็นต้องเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคอีก คงมีแต่การสูบขึ้นถังเพื่อให้น้ำมีแรงดันมากพอที่จะส่งไปบริการผู้ใช้ได้ไกล ๆ

จะเห็นว่ากว่าจะเป็นน้ำประปา ซึ่งนำมาใช้ในบ้านเรือนได้จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ มาก มีการลงทุนสูง ดังนั้นน้ำประปาจึงเป็นสิ่งที่มีค่า และเพื่อการบริการน้ำประปาดำเนินไปได้ด้วยดี การประปาจึงเก็บค่าน้ำจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม อัตราค่าน้ำประปาก็แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของการใช้น้ำ

ในการใช้น้ำประปานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะใช้อย่างรู้คุณค่า ประหยัด และมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่ออนุรักษ์น้ำไว้ใช้ได้นาน ๆ นอกจากการเสียน้ำไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ต้องเสียค่าน้ำเพิ่มขึ้น

ทำอย่างไรไม่ต้องเสียค่าน้ำแพง

  • อย่าเปิดน้ำจนล้นภาชนะ
  • อย่าเปิดก๊อกทิ้งไว้
  • ถ้าอาบน้ำด้วยฝักบัว อย่าเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะถูสบู่
  • อย่าต่อน้ำให้ผู้อื่นใช้
  • อย่าให้เด็ก ๆ เปิดน้ำเล่น
  • อย่ารดน้ำต้นไม้มากเกินความจำเป็น
  • โปรดควบคุมให้ทุกคนในบ้านใช้น้ำอย่างประหยัด
  • หากสงสัยว่ามีท่อรั่วภายใน ก็สามารถตรวจได้ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัว แล้วตรวจดูมาตรวัดน้ำ หากมาตรวัดน้ำยังเดินอยู่แสดงว่ามีท่อรั่วภายใน รีบจัดซ่อมเสียแหล่งอ้างอิง : หนังสือเรียน ว101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,หนังสือสรุปหลัก&สูตร วิทยาศาสตร์ ม.ต้น,เอกสารแผ่นพับ\"ทำอย่างไรจึงลดค่าน้ำประปา

โดย : นาย อุทัย อุมา, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 12 กันยายน 2545