วิถีชีวิตของคนในสมัยสุโขทัย

วิถีชีวิตของคนในสมัยสุโขทัย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยสมัยสุโขทัยได้จากหลายทาง
เช่น ศิลาจารึก ไตรภูมิพระร่วง
ผู้คนสมัยสุโขทัยแบ่งชนชั้นการปกครองคือ ขุน ชนชั้นผู้ใต้การปกคริง คือ ไพร่ ต่ำลงไป
คือ ทาส พระสงฆ์ได้รับการยกย่อง ในสมัยสุโขทัยคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
 มีการสร้างระบบชลเพื่อการเพาะปลูก ที่ทำการค้าก็มี ซึ่งทางราชการให้ทำการค้าได้เสรี
ไม่เก็บภาษีผ่านด่านแต่เก็บภาษีร้อยละสิบ
คนไทยสมัยสุโขทัยแม้จะนับถือศาสนาพุทธแต่ก็นับถือสิ่งลี้ลับอย่ เป็นคนใจบุญใจกุศล เมื่อจับเฉลยมาก็ไม่เฆี่ยนตี
แต่จะชุบเลี้ยงไว้
อาชีพของคนสมัยสุโขทัยในปัจจุบันนี้ คือ การเลี้องไหม การทอผ้าไหม
 

 แหล่งอ้างอิง : หนังสือ สังคม

โดย : เด็กชาย ภาณุพล สินทักทรัพย์, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 11 กันยายน 2546