ประวัติกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเก่าแก่ของไทย  โดยมีพระรามาธิบดีที่  1  เป็นผู้ทรงให้สร้างขึ้น   โดยสร้างบริเวณริมหนองโสน    เมื่อ   พ.ศ.   1890   การก่อสร้างกรุงศรีอยุธยาใช้เวลาสร้างเพียง   2   ปีเศษจึงแล้วเสร็จ    หลังจากที่พระองค์ข้นครองราชในปี   พ.ศ.   1893   พระองค์ก็ทรงเป็นผู้พระราชทานนามให้กับกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย
คลิกเพื่อเพิ่มข้อความ

โดย : เด็กหญิง พัทธ์ธีรา หนูเสริม, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 17 กันยายน 2546