ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยานี้เป็นราชธานีที่มีความยาวนานถึง 417 ปี มีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด 33 พระองค์

( ไม่รวม พระราเมศวร ซึ่งขึ้นนั่งเมือง 2 ครั้ง , ขุนวรวงค์ศา และ พระเจ้าทองลัน ) อยุธยาได้เสียกรุง 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ซึ่งมีพระมหินทราธิราช ปกครอง และพระนเรศวรมหาราช มากอบกู้เอกราช

ต่อมาพระนเรศวรมหาราชได้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาและได้ชัยชนะมา จากเหตุการนั้น

ฝ่ายข้าศึก ศัตรู ไครั้งที่ 2 ซึ่งมีพระเจ้าตากสินมหาราช มากู้เอกราชในปีเดียวกัน เพราะข้าศึกได้ปกครองเพียง 7 เดือน

เดีอน เท่านั้น การเสียกรุงครั้งนี้เกิดจากพระยาจักรีเป็นไส้ศึกบวกกับกษัตริย์มีความอ่อนแอซึ่ง เจ้าตาก ได้ใช้

เมืองจันทรบูร เป็นฐานทัพ แล้ววางแผนเข้าตีพม่า ไทยจึงมีเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้

กรุงศรีอยุธยานี้ได้สถาปนาขึ้นโดย พระเจ้าอู่ทอง ม่ได้มารุกรานประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 150 ปี

 

ครั้งที่ 2 ซึ่งมีพระเจ้าตากสินมหาราช มากู้เอกราชในปีเดียวกัน เพราะข้าศึกได้ปกครองเพียง 7 เดือน

เดีอน เท่านั้น การเสียกรุงครั้งนี้เกิดจากพระยาจักรีเป็นไส้ศึกบวกกับกษัตริย์มีความอ่อนแอซึ่ง เจ้าตาก ได้ใช้

เมืองจันทรบูร เป็นฐานทัพ แล้ววางแผนเข้าตีพม่า ไทยจึงมีเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้

กรุงศรีอยุธยานี้ได้สถาปนาขึ้นโดย พระเจ้าอู่ทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2 ซึ่ง