ประวัติสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

4215.gif (4105 bytes)

 

k7_7.GIF (8996 bytes)

4215.gif (4105 bytes)

จังหวัดสุโขทัย

พื้นที่ทั้งหมด       

6,569.96 ตารางกิโลเมตร

ประชากร          

 632,235 คน
รายได้ประชากร  25,390 บาท/คน/ปี

4215.gif (4105 bytes)

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง

4215.gif (4105 bytes)

สภาพภูมิศาสตร์
           จังหวัดสุโขทัยมีภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีภูเขาเล็ก ๆ หลายแห่ง มี
แม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสำคัญและเป็นแหล่งน้ำของจังหวัดที่ไหลผ่านเกือบทุก
อำเภอ ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเป็นเทือกเขา

การปกครอง                                           จังหวัดสุโขทัย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอ
เมืองสุโขทัย  อำเภอสวรรคโลก   อำเภอศรีสัชนาลัย   อำเภอศรีสำโรง  อำเภอ
กงไกรลาศ  อำเภอคีรีมาศ   อำเภอบ้านด่านลานหอย   อำเภอทุ่งเสลี่ยม 
อำเภอศรีนคร

ความเป็นมา
         
จังหวัดสุโขทัย   เมื่อศตวรรษที่ 18 เป็นดินแดนโบราณที่อยู่ใน
อำนาจขอมจากหลักฐานศิลาจารึกแผ่นใหญ่ที่วัดศรีชุม (เป็นวัดนอกเมือง
สุโขทัยเก่าออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ) ซึ่งได้สลักไว้โดยความประสงค์
ของพระเถระชาวสุโขทัยรูปหนึ่ง นอกจากกล่าวถึงประวัติท่านว่าเป็นหลาน
ของพ่อขุนผาเมืองแล้ว อีกส่วนหนึ่งคือรปะวัติศาสตร์ของอาณาจักรสุโขทัย
                  ศิลาจารึกที่บันทึกเป็นภาษาโบราณมานานกว่า 700 ปี มี
ข้อความว่าพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดเมืองลุม แถบลุ่มน้ำน่าน เป็น
ราชโอรสพ่อขุนศรีนาวนำถุม กษัตริย์เมืองสุโขทัยศรีสัชนาลัย   ซึ่งเป็น
เมืองในลุ่มแม่น้ำยม ต่อมาเกิดความวุ่นวายขึ้นในเมืองสุโขทัย เนื่องจาก
ขอมสบาดโขลญลำพงยึดอำนาจจากพ่อขุนศรีนาวนำถุม พ่อขุนผาเมือง
จึงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาว ผู้เป็นพระสหายยกทัพไปรบชิงเมือง
สุโขทัยกลับคืนมาได้ แล้วยกเมืองสุโขทัยให้แก่พ่อขุนบางกลางหาว
พร้อมทั้งตั้งพระนาม "ศรีอินทราบดินราทิตย์ หรือขุนศรีอินทราทิตย์"

ตราประจำจังหวัด
              พ่อขุนรามคำแหงมหาราชประทับบนพระแทนมนังคศิลา
ภาพพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัย
ประทับบนพระแท่นมนังคศิลา ทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินให้ได้
รับความร่มเย็นเป็นสุข และทรงบริหารราชอาณาจักรแห่งนี้ให้เจริญ
รุ่งเรื่องที่สุดระยะหนึ่อในอดีต          4215.gif (4105 bytes)
แหล่งอ้างอิง : www.google.co.th เรื่องจังหวัดสุโขทัย

โดย : เด็กหญิง อมรพรรณ คอยสูงเนิน, ร.ร.สูงเนิน, วันที่ 15 มกราคม 2547