วิวัฒนาการ

วิวัฒนาการ ใช้อธิบายความเป็นมาของสิ่งมีชีวิตซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ในระยะเวลายานาน มีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน ส่วนแรกว่าด้วยความแปรผัน กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตล้วนมีความแปรผันแตกต่างกันในขนาด รูปร่าง สี และความแข็งแรง ทฤษฎีที่สองกล่าวว่าความแปรผันเหล่านี้มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อการอยู่รอดและการสืบเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ลักษณะเฉพาะบางอย่าง ที่แตกต่างกัน อาจทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นอาจรอดมากกว่าสิ่งอื่น สิ่งมีชืวิตบางชนิดอาจปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ส่วนทฤษฎีที่สามคือการถ่ายทอดทางพันธุ์กรรม ลักษณะที่ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีและสิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้


โดย : นางสาว POTJANEE KETMAI, Praatunam pra-in Post office 13180, วันที่ 31 มกราคม 2545