นายกรัฐมนตรีของไทย

 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด นับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2475 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ได้ 68 ปี ภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำประเทศ 22 คนไม่นับนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ซึ่งเพิ่งผ่านการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) พ้นจากตำแหน่งเนื่องจาการยึดอำนาจโดยทหาร 2. พันเอกพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) บริหารประเทศท่ามกลางปัญหาทางการเมืองนานัปการ 3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม (แปลก พิบูลสงคราม) เป็นนายรัฐมนตรีโดยการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร 4. พันตรีควง อภัยวงศ์ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถูกคณะทหารบังคับให้ลาออก 5. นายทวี บุญยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งสั้นที่สุด เพราะเป็นการดำรงตำแหน่ง เพื่อรอการกลับมาของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมทย์ หัวหน้า ขบวนการเสรีไทย 6. ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมทย์ เกิดเหตุการณ์วุ่นวายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ จึงทำรัฐประหารและจัดตั้งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 7. นายปรีดี พนมยงค์ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2489 และเกิดการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งรัฐบาลถูกโจมตีมากจึงต้องลาออกจากตำแหน่ง 8. พล.ร.ต. ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ พ้นจากการดำรงตำแหน่ง โดยเกิดรัฐประหาร ซึ่งนำโดยจอมพลผิน ชุณหะวัณ และพันเอกกาจ กาจสงคราม 9. นายพจน์ สารสิน มีการเร่งรัด จัดให้มีการเลือกตั้งโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม 10.จอมพลถนอม กิตติขจร มีการเรียกร้องรัฐธรรมนูญของนักศึกษา จนเกิดความไม่สงบ 11. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีการปราบปรามฝิ่น นักเลง อันธพาล และริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 12. นายสัญญา ธรรมศักดิ์ บริหารประเทศท่ามกลางความกดดันจากพลังต่างๆเมื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2548 เสร็จ จึงสิ้นสุดรัฐบาล 13. ม.ร.ว.ศึกฤทธิ์ ปราโมช ริเริ่มโครงการผันเงินสู่ชนบทและเปิดความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน 14. ชานนิท์ ศรีวิเชียน เกิดการทำรัฐประหาร 15. พลเอกเกรียงศักดิ์ ปรับปรุงสัมพันธ์ภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและตั้งหน่วยงานปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 16. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เกิดมาตรการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ภายในประเทศ 17. พลเอกชาติชาญ ชุณทหะวัณ ผลงานที่โดดเด่น คือ นโยบายต่างประเทศกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอินโดจีน ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า”18. อานันท์ ปันยารชุน ริเริ่มจัดตั้งองค์กรกลางสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง 19. พลเอกสุจินกา คราปยุช ได้รับการสนับสนุนจาก 5พรรคการเมือง คือ เสรีธรรม ชาติไทย กิจสังคม ประชากรไทย ราษฎร 20. นายชวน หลีภัย ออกกฏหมายสำคัญ คือ ออกตามรัฐธรรมนูญ กฎหายแก้ไจเศรษฐกิจ 21. นายบรรหาร ศิลปอาชา 22. พล.อ ชวลิต ยงใจยุทธ มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ ปฏิรูปการเมือง และสุดท้าย พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร รัฐบาลชุดแรกหลังการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง พ.ศ. 2540

 

บรรณาธิการ. “นายกรัฐมนตรีของไทย”. ล๊อตเตอรี่. 12,44 (พฤษภาคม – มิถุนายน) : 13-16