จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเรียกสั้นๆ ว่า อยุธยา เป็นเมืองหลวงเก่าของไทย สถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระสมเด็จเจ้าอู่ทอง กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอยู่ 417 ปี มีกษัติย์ปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค์จาก 5 ราชวงค์ คือ ราชวงค์อู่ทอง ราชวงค์สุพรรณภูมิ ราชวงค์สุโขทัย ราชวงค์ปราสาททอง และราชวงค์บ้านพลูหลวง เป็นราชธานีของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย
ระยะเวลา 417 ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้น มิได้เป็นเพียงช่วงเวลาแห่งความเจริญสูงสุดของชนชาติไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์อารยธรรมที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศอีกด้วย แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกทำลายเสียหายจากการสงครามจากประเทศเพื่อนบ้าน และจากน้ำมือการบุกรุกขุดค้นของพวกเรากันเองแล้ว แต่ก็ยังคงมีร่องรอยหลักฐานวึ่งแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพและความยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้อุทิศตนสรรค์สร้างความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมและความมั่นคั่งไว้ให้แก่ผืนแผ่นดินไทยหรือแม้แต่ชาวโลกทั้งมวล และได้รับการจดบันทึกให้ นครประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ไว้ในบัญชีมรดกโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534โดย : นางสาว วัชจรินทร์ พลดงนอก, ripw.klongluang patumtani 13180, วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545