เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ สถานพยาบาลมองซัวซีส์นครโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้หาพี่เลี้ยง ได้พยาบาลชาวสวิตมีประกาศนียบัตรชั้นสูง ชื่อมาดมัวแซล์ลอง มาจากสมาคมพยาบาลที่มีชื่อทางเลี้ยงเด็ก พยาบาลผู้นี้เลี้ยงทูลกระหม่อมมาตั้งแต่แรกประสูติ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ฯ ทรงมีพระนิสัยสุขุม ไม่ตกพระทัยง่าย ทรงเรียนเก่งมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โปรดวิชาาคำนวณและสอบได้ที่ 1 ของชั้นเสมอ ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ ทรงเริ่มการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนจิตรลดาซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่ในพระราชวังดุสิต
เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา Statistics Public Health ณ มหาวิทยาลัย U.C.L.A. เมือลอสแองเจอรีส มลรัฐแคลิฟอร์เนียจนสำเร็จการศึกษา
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ ได้ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งราชวงศ์ ทรงเสกสมรสกับนายปีเตอร์ เจนเซน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2515 มีพระโอรสและพระธิดารวม 3 พระองค์ พระองค์แรกเป็นพระธิดาชื่อ พลอยไพลิน เจนเซน พระองค์ที่สอง เป็นพระโอรสชื่อ ภูมิ เจนเซน และพระองค์สุดท้องเป็นพระธิดาชื่อ สิริกิติยา เจนเซน
ปัจจุบันเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา ฯ ประทับ ณ ประเทศไทย.


โดย : เด็กหญิง สุปรียา สืบสุนทร, โรงเรียนอนุบาลภูเวียง, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545