ประวัติความเป็นมาของเบียร์

การผลิตเบียร์ของแต่ละท้องถิ่นมีแบบแผนแตกต่างกันออกไปตามขนาดการผลิตและโอกาสของการ เข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้สำหรับผู้ผลิตรายใหม่ การเข้าสู่อุตสาหกรรมมักขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจ
อาทิผู้ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผับ (Pub) หรือภัตตาคารมักให้ความสนใจในอุตสาหกรรมการผลิต
เบียร์เป็นพิเศษ จึงเป็นผลให้มีผู้ผลิตเบียร์รายย่อยอยู่เป็นจำนวนมาก คุณภาพและรสชาติของเบียร์
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะความชำนาญที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ประกอบกัน
ไม่ว่าจะเป็นเบียร์หรือไวน์ ล้วนเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์ผสมอยู่ด้วยกันทั้งคู่ หากแต่เบียร์
มีมาก่อนไวน์และอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์รู้จักทำเบียร์ก่อนทำขนมปังด้วยซ้ำ
เชื่อว่าเบียร์ผลิตกันมาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมีย (mesopotamia) ประมาณ 4000 ปี ก่อนคริสตกาลและได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาเรื่อยๆ จนได้เบียร์ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
สไตล์การผลิตเบียร์แบบดั้งเดิมเป็นแบบของตระกูลแลมปิก (LAMBIC FAMILY) แห่งเบลเยี่ยม
โดยอาศัยการหมักด้วยยีสต์ธรรมชาติ (Wild yeasts) บ่มในถังไม้ที่มีชื่อว่า Bordeaux และ
Oporto เป็นส่วนใหญ่ แต่บางทีก็ใช้ไม้ Jerez ทั้งนี้มีการเติมสารบางชนิดที่ทำให้รสชาติ
ของเบียร์เข้มข้นขึ้น

ที่มา : ประวัติความเป็นมาของเบียร์.2545.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก : www.charpa.co.th/bulletin/bear - history


โดย : นางสาว ปวีณา มีธง, -, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545