วัดมหาธาตุ สุโขทัย


วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่มีความสำคัญตั้งอยู่กลางเมืองสุโขทัย ประกอบด้วยโบราณสถานต่างๆ สร้างมาแต่ครั้งสมัยก่อนการตั้งอาณาจักร จนถึงสมัยที่สุโขทัยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยาในพุทธสตวรรษที่ 21 โบราณสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์ประธานทรงดอกบัวตูม ซึ่งเป็นรูปลักษณ์เฉพาะของสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัย พบเห็นได้โดยทั่วไปในสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชรและเมืองบริวารอื่นๆ ด้านหน้าองค์เจดีย์ประธานหรือทางทิศตะวันออกของวัดเป็นวิหารหลวง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยะมุนี(ปัจจุบันประดิษฐานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร)ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงเสากลมขนาดใหญ่ภายในอาคารเรียงกันอยู่อย่างสง่างาม และเป็นระเบียบ ในวิหารหลวงนี้ได้พบหลักฐานที่สำคัญ คือ ศิลาจารึกหลักที่45 หรือที่เรียกว่าจารึกปู่สบถหลาน หรือจารึก ปู่ขุนจิต ขุนจอด


วัดมหาธาตุ สุโขทัย . 2545 . เข้าถึงได้จาก http://kids.mweb.co.th/know_word/โดย : นางสาว Jeerananth Kluykratok, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545