หอยสังข์

หอยมีมากมายหลายหลายชนิดบางชนิดก็มีค่าใช้แทนเงินตราได้ อย่างเช่นเบี้ยจั่น แต่มีหอยชนิดหนึ่งชึ่งมีลักษณะงดงามมากกว่าหอยชนิดอื่นๆ คือหอยสังข์ เรื่องหอยสังข์ในตำนานสร้างกรุงศีรอยุธยาก็ปรากฏว่า เมื่อเจ้าพนักงานขุดดินพบหอยสังข์ทักษินาวัฏขอนหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตมงคล การถือว่าสังข์เป็นของสำคัญเห็นจะมีมานาน เพราะปรากฏว่าในเงินตราสมัยโบรานอย่างเช่นที่มีการขุดพบที่นครปฐมและอู่ทองมีรูปสังข์ไทยเราจึงนับถือสังข์มานานแล้ว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ก็ปรากฏว่ามีแขกคนหนึ่งชื่อนักกุดาสระวะสี ได้นำสังข์ทักษินาวัฏมาถวายเป็นคนแรก จึงทรงพระกรุนณาโปรดตั้งให้เป็นขุนนางมียศเป็นหลวงสนิมภูบาลนี่ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าหอยสังข์มีความสำคัญกับชาไทยในอดีต

ส.พรายน้อย . สัตวนิยาย . ครั้งที่3 . กรุงเทพฯ : รวมสาส์น(1977) ,2541.โดย : นาย chaiyan somtuy, ripw klongluang patomtani13180, วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545