ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสทิงพระชุมชนโบราณ


สทิงพระ
: ชุมชนโบราณ

Untitled-31.gif (19375 bytes)ชุมชนโบราณสทิงพระ เป็นชุมชนโบราณสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของภาคใต้ มีความหมายถึงลักษณะชุมชน
โบราณ  ๒ นัยคือ

      ๑.ชุมชนโบราณคาบสมุทรสทิงพระ

      ๒.ชุมชนโบราณสทิงพระ

ชุมชนโบราณคาบสมุทรสทิงพระ    ได้แก่ชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่อยู่ในคาบสมุทรสทิงพระทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่บ้านท่าบอน ตำบลท่าบอน 
อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลาถึงบ้านหัวเขาแดง ตำบลหัวเขา  อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา โดยนัยนี้ ประกอบด้วยกลุ่มชุมชนใหญ่ๆ  ๖ กลุ่ม
ได้แก่

 

๑. กลุ่มชุมชนอู่ตะเภา-ระโนด 
เป็นชุมชนโบราณในแนวของเส้นทางน้ำบริเวณคลองอู่ตะเภา และคลองระโนดในเขตตำบลระโนด ตำบลท่าบอน  ตำบลปากแตระ ในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ปรากฏตามพิกัดภูมิศาสตร์     เส้นรุ้ง 
๗  องศา  ๔๙  ลิปดาเหนือ  ( บ้านท่าบอน ) ถึง 
๗ องศา ๔๗  ลิปดาเหนือ (บ่านมะขามเฒ่า ) เส้นแวง 
๑๐๐  องศา  ๒๒ ลิปดาตะวันออก ( บ้านท่าบอน )  ถึง
๑๐๐  องศา  ๑๙  ลิปดาตะวันออก (บ้านมะขามเฒ่า )ประกอบด้วยแหล่ง
โบราณคดีสำคัญ  ได้แก่

  - แหล่งโบราณคดีท่าบอน  บ้านท่าบอน  ตำบลท่าบอน 
ตั้งอยู่บนเส้นทรายริ้วนอกสุดติดทะเลอ่าวไทย  และมี คลองปากแตระเป็นเส้นทางน้ำสำคัญ


  - แหล่งโบราณคดีบ้านโคกทอง  หมู่ที่ ๕  ตำบลระโนด 
ตั้งอยู่บนเส้นทรายย่อย   แนวกลางคาบสมุทร  มีคลอง ระโนดเป็นเส้นทางน้ำสำคัญ


  - แหล่งโบราณคดีบ้านมะขามเฒ่า ตำบลระโนด ตั้งอยู่บนเส้นทรายแนวขวางกลาง คาบสมุทรบริเวณบรรจบกันของคลองระโนด
คลองปากแตระและคลองอู่ตะเภา

 

๒. กลุ่มชุมชนโบราณพังยาง  เป็นชุมชนโบราณในเขตตำบลพังยาง 
อำเภอระโนด  บริเวณแนวเส้นทราย ทั้ง  ๓ แนวของคาบสมุทร 
บริเวณลุ่มน้ำคลองพังยาง คลองโภคา  และคลองบ้านโพธิ์ปรากฏตามพิกัดภูมิศาสตร์
เส้นรุ้ง ๗  องศา ๔๔ ลิปดาเหนือ (บ้านสาม) ถึง ๗  
องศา  ๔๒  

ลิปดาเหนือ (บ้านพังยาง) เส้นแวง  ๑๐๐   องศา 
๒๓  ลิปดาตะวันออก  (บ้านพังยาง)ถึง ๑๐๐   องศา 
๒๑   ลิปดาตะวันออก (คลองโภคา) ประกอบด้วยแล่ง โบราณคดีสำคัญได้แก่


   - แหล่งโบราณคดีวัดขุนช้าง-บ้านสามี  ตำบลพังยาง
อำเภอระโนด  ตั้งอยู่บนเส้นทรายริ้วใน (ริ้วที่ ๓) มีพัง
ขุนช้าง สระบ้านสามี และคลองบ้านโพธิ์เป็นเส้นทางน้ำที่สำคัญ 


   -แหล่งโบราณคดีเมืองพังยาง  บ้านพังยาง  ตำบลพังยาง 
อำเภอระโนด  ตั้งอยู่บนเส้นทรายริ้วใน (ริ้วที่ ๓) มีคลองพังยางเป็นทางน้ำสำคัญ
- แหล่งน้ำที่สำคัญ

 

๓. กลุ่มชุมชนโบราณบ้านสีหยัง-เจดีย์งาม 
เป็นชุมชนในเขตตำบลบ่อตรุ  อำเภอระโนด  บริเวณเส้นทราย
ริ้วใหญ่ตอนในมีคลองเจดีย์งามเป็นเส้นทางน้ำสำคัญ  ปรากฏตามพิกัดภูมิศาสตร์ 
เส้นรุ้ง  ๗  องศา  ๓๙  ลิปดาเหนือ (บ้านเจดีย์งาม) ถึง
๗  องศา  ๓๘  ลิปดาเหนือ  (บ้านสีหยัง)  เส้นแวง
๑๐๐  องศา  ๒๕ลิปดาตะวันออก (บ้านสีหยัง) ถึง 
๑๐๐ องศา  ประกอบด้วยแหล่งโบราณคดีสำคัญได้แก่

   - แหล่งโบราณคดีบ้านเจดีย์งาม  ตำบลบ่อตรุ  อำเภอระโนด


   - แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณคดีเมืองสีหยัง  ตำบลบ่อตรุ 
อำเภอ ระโนด

 

๔. กลุ่มชุมชนโบราณเขาคูหา - ชะแม  เป็นชุมชนโบราณในเขตตำบลชุมพล
และตำบลดีหลวง  อำเภอ สทิงพระ บริเวณกลุ่มเนินเขากลางพื้นที่ราบและเส้นทรายริ้วใน 
ปรากฏตามพิกัดภูมิศาสตร ์เส้นรุ้ง ๗ องศา ๓๗ ลิปดาเหนือ (บ้านวัดกระ) ถึง 
๗  องศา ๓๔ ลิปดาเหนือ (บ้านชะแม) เส้นแวง ๑๐๐  องศา ๒๔ ลิปดาตะวันออก
(บ้านวัดกระ) ถึง  ๑๐๐  องศา  ๒๓ ลิปดาตะวันออก  (บ้านเขาพะโคะ)
ประกอบด้วยแหล่งโบราณคดี สำคัญ ๆ ได้แก่

   - แหล่งโบราณคดีเขาคูหา  หมู่ ๕  บ้านเขาคูหา 
ตำบลชุมพล  อำเภอสทิงพระ เป็นเนินเขาหินทรายสลับหิน กรวดมน 
บนพื้นที่ราบนอกสันทรายริ้วใหญ่ตอนใน  มีพังพระเป็นแหล่งน้ำ  สำคัญ


   - แหล่งโบราณคดีเขาพะโคะ  หมู่ ๖  บ้านเขาพะโคะ 
ตำบล ชุมพล อำเภอสทิงพระ เป็นเนินเขาหินกรวดมน บนพื้นที่ราบนอกสันทรายริ้วใหญ่ตอนใน
มีพังพระเป็นแล่งน้ำสำคัญ

   - แหล่งโบราณคดีชะแม  บ้านชะแม ตำบลดีหลวง  อำเภอสทิงพระ 
ตั้งอยู่บนเส้นทรายริ้วใหญ่ตอนใน

   - แหล่งโบราณคดียางคอกควาย บ้านวัดกระ  หมู่ ๒  
ตำบลชุมพล  อำเภอสทิงพระ  ตั้งอยู่บนเส้นทรายริ้วนอก  (
ใกล้ทะเลอ่าวไทย )ใกล้พังเวร  พังค่าย  พังพระ

  ๕.

กลุ่มชุมชนโบราณสทิงพระ  เป็นชุมชนโบราณในเขตตำบลกระดังงา 
ตำบลจะทิ้งพระ  ตำบลบ่อดาน  ตำบลบ่อแดง  ตำบลคูขุด 
อำเภอสทิงพระ  เป็นแนวสันทรายริ้วใหญ่ (ริ้วนอก) และริ้วสันทรายกลาง
และโคก เนินบริเวณที่ราบลุ่มใกล้แนว สันทรายปรากฏตามพิกัดภูมิศาสตร์ 
เส้นรุ้ง  ๗   องศา  ๓๑  ลิปดาเหนือ (บ้านวัด
กลาง) ถึง ๗ องศา ๒๔ ลิปดาเหนือ (บ้านพังขี้เหล็ก) เส้นแวง ๑๐๐
องศา ๒๖ ลิปดาเหนือ (เมืองโบราณ ศรีมงคล) ถึง ๑๐๐  องศา ๒๗ ลิปดา ๒๕
ฟิลิปดาต ะวันออก ประกอบด้วยแหล่งโบราณคดีสำคัญๆ ได้แก่

   - แหล่งโบราณคดีบ้านวัดกลาง  ตำบล กระดังงา  อำเภอสทิงพระ


   - แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณสทิงพระ  หมู่ ๕  บ้านจะทิ้งพระ 
อำเภอสทิงพระ

   - แหล่งโบราณคดีบ้านโคกเนินและพังรอบเมืองโบราณสทิงพระ 
บ้านจะทิ้งพระ  บ้านพัง  แขกชี  บ้านพังเภา (ในไร่ ) ตำบลจะทิ้งพระ 
อำเภอสทิงพระ

   - แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณศรีมงคล  หมู่  ๒ 
บ้านศรีไชย  ตำบลคูขุด  อำเภอสทิงพระ

   - แหล่งโบราณคดีวัดพระสิงห์หรือวัดสิง ( ร้าง ) หมู่ 
๕  ตำบลบ่อดาน  อำเภอสทิงพระ

   - แหล่งโบราณคดีวัดพังขี้เหล็ก ( ร้าง ) บ้านพังขี้เหล็ก 

  

๖. กลุ่มชุมชนโบราณปะโอ 
เป็นชุมชนโบราณในเขตตำบลม่วงงาม  ตำบลรำแดง (ลำแดง) ตำบลวัดขนุน 
ตำบลหัวเขา  ในเขตอำเภอเมืองสงขลา  บริเวณสันทรายริ้วที่ 
๒  และริ้วใน  และโคกเนินบริเวณพื้นที่ราบ   มีคลองโอหรือปะโอเป็นเส้นทางน้ำสำคัญ 
ปรากฏตามพิกัดภูมิศาสตร์  เส้นรุ้ง  ๗  องศา  ๑๙ 
ลิปดาเหนือ (บ้าน ลำแดง) ถึง  ๗  องศา  ๑๑  ลิปดาเหนือ
(บ้านหัวเขา) เส้นแวง ๑๐๐  องศา  ๓๐ ลิปดาตะวันออก
( บ้านวัดขนุน) ถึง ๑๐๐  องศา  ๑๖  ลิปดาตะวันออก (บ้านหัวเขา
)  ประกอบด้วยแหล่งโบราณคดีสำคัญๆได้แก่

   - แหล่งโบราณคดีเตาเผาบริเวณริมคลองโอ  ในเขตตำบลม่วงงาม
และตำบลวัดขนุน      อำเภอเมืองสงขลา


   - แหล่งโบราณคดีบ้านหนองหอย  ตำบลวัดขนุน  อำเภอเมืองสงขลา


   - แหล่งโบราณคดีวัดขนุน  บ้านขนุน  ตำบลวัดขนุน  
อำเภอเมืองสงขลา

   - แหล่งโบราณคดีบ้านลำแดง  ตำบลลำแดง  อำเภอเมืองสงขลา


   - แหล่งโบราณคดีบ้านหัวเขา (ใกล้โรงเรียนปอเนาะซอลาฮุดดีน)
ตำบลหัวเขา อำเภอเมืองสงขลา

ชุมชนโบราณสทิงพระ

ได้แก่แหล่งโบราณคดีเฉพาะในกลุ่มชุมชนโบราณสทิงพระซึ่งมีเมืองโบราณสทิงพระ 
ในเขตหมู่  ๕ บ้านจะทิ้งพระ เป็นแหล่งศูนย์กลางและแหล่งโบราณคดีซึ่งพบหลักฐาน 
ทางทิศเหนือของเมืองโบราณ สทิงพระ สิ้นสุดที่วัดกลาง  ตำบลกระดังงา ทางทิศใต้สิ้น

สุดที่วัดพังขี้เหล็ก  บ้านพังขี้เหล็ก  ตำบลบ่อแดง ทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่เมืองโบราณศรีมงคล 
ในเขตตำบลคูขุดทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่พังแฟม  พังหลุง  ตำบลจะทิ้งพระและจดทะเลอ่าวไทยมีอาณาบริเวณเป็นระยะทางตามแนวสันทราย 
12  กิโลเมตร  ประกอบ ด้วยแหล่งโบราณคดีสำคัญที่พบหลักฐาน 
ได้แก่

 ๑. เมืองโบราณสทิงพระ

 เนื้อที่ของชุมชนร้อยละ  ๘๐  เป็นที่ตั้งโรงเรียนในเมือง
(สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ) ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 
๕ บ้านจะทิ้งพระ  ตำบลจะทิ้งพระ  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
ที่หลักกิโลเมตร  ๓๓-๓๔  ของทางหลวงหมายเลข  ๔๐๘๓ ( สงขลา-ระโนด
) ทางหลวง ตัดผ่านตัวเมืองทางด้านตะวันออก  ตัวเมืองโบราณห่างจากทะเลอ่าวไทย  ประมาณ 
๕๐๐  เมตร  สูงจากระดับ น้ำทะเลโดยเฉลี่ย  ๒-๓  เมตร
ปรากฏตามพิกัดทางภูมิศาสตร์  เส้นรุ้ง  ๗  องศา ๒๘ 
ลิปดา  ๓๕  ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง  ๑๐๐  องศา 
๒๖  ลิปดา  ๒0 ฟิลิปดาตะวันออก ๒โคกเนินและพังรอบๆเมืองโบราณสทิงพระ 
ปรากฏตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
เส้นรุ้ง  ๗  องศา  ๒๘ ลิปดา  ๔๕ ฟิลิปดาเหนือ ( พังสาย

หมาน ) ถึง ๗ องศา  ๒๗ ลิปดา  ๒0 ฟิลิปดาเหนือ ( พังเสม็ด )
เส้นแวง  ๑๐๐  องศา  ๒๖  ลิปดา  ๑๕  ฟิลิปดาตะวันออก
( พังชีล่าง ) ถึง ๑๐๐ องศา ๒๗ ลิปดา  ๑๕ 
ฟิลิปดาตะวันออก (พังเสม็ด ) 

    
๒.๑  โคกเนินบนพื้นที่นาในแนวคูเมืองด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ใกล้คลองสทิงพระ 
ได้แก่  โคกขามมดแดง  โคกพังเนียน  โคกน้าควาย  โคกพังขี้เหล็ก 
โคกสีดอกไม้  โคกไม้ไผ่  โคกม่วง

     ๒.๒  พังรอบเมืองโบราณสทิงพระ ได้แก่พังสายหมาน
อยู่ทางทิศเหนือของเมืองโบราณ พังหลุง อยู่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโบราณ
(บนสันทรายใกล้ทะเลอ่าวไทย)  พังแขก-พังชีใต้(พังหนุน)  อยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโบราณ(นอกสันทราย  อยู่บนพื้นที่นา ใกล้ฝั่งทะเลสาบ) พังแฟม 
อยู่ทาง ทิศตะ วันออกเฉียงใต้ของเมืองโบราณ (นอกสันทรายใกล้ ฝั่งทะเลอ่าวไทย) พังเสม็ดอยู่ห่างทางทิศ
ตะวันออก เฉียงใต้ของเมืองโบราณ (นอกสันทราย - ใกล้ฝั่งทะเลอ่าวไทย) 
 ๓. พังเภา  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 
๑  บ้านพังเภาหรือบ้านในไร่  ตำบลจะทิ้งพระ  อำเภอสทิงพระ 
ปรากฏ ตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ เส้นรุ้ง  ๗  องศา ๒๖ 
ลิปดา ๔๐  ฟิลิปดาเหนือ เส้นแวง ๑๐๐  องศา  ๒๗ 
ลิปดา  ๒๕  ฟิลิปดาตะวันออก  เป็นบริเวรโคกเนินและพังชื่อ 
" พังเภา "บนพื้นที่ริมขอบ สันทรายติดฝั่ง- ทะเลอ่าวไทยอยู่ทางทิศใต้ของเมืองโบราณสทิงพระในระยะทางประมาณ 
๓.๘๕  กิโลเมตร ๔. เมืองโบราณศรีมงคลและโคกสังข์  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 
๒  บ้านศรีไชย  ตำบลคูขุด  อำเภอสทิงพระ  ปรากฏตามพิกัดทางภูมิ
ศาสตร์ เส้นรุ้ง  ๗  องศา  ๒๙   ลิปดาเหนือ 
เส้นแวง  ๑๐๐  องศา  ๒๕  ลิปดา  ๑๕  ฟิลิปดาตะวันออก ตั้งอยู่นอกสันทรายห่างเมืองโบราณสทิงพระไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 
๒.๕  กิโลเมตร  มีพังนางหงส์เป็นแหล่งน้ำสำคัญ ๕. วัดพระสิงห์หรือวัดสิง (ร้าง )  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 
๔  ตำบลบ่อดาน  อำเภอสทิงพระ  ปรากฏตาม พิกัดทางภูมิศาสตร์ 
เส้นรุ้ง  ๗ องศา  ๒๕  ลิปดา  ๔๓  ฟิลิปดาเหนือ
เส้นแวง  ๑๐๐  องศา  ๒๖  ลิปดา  ๕๓ ฟิลิปดาตะวันออก 
อยู่ห่างจากเมืองโบราณสทิงพระไปทางทิศใต้ประมาณ  ๕  กิโลเมตร 
เป็นเนินดินบน พื้นที่ราบลุ่ม(ที่นา) ใกล้สันทรายริ้วเล็กตอนในห่างจากฝั่งทะเลอ่าวไทย
๑.๕  กิโลเมตร  มีแหล่งน้ำสำคัญ คือพังโหฺมฺรง  และคลองพรวน
 ๖. วัดพังขี้เหล็ก  ตั้งอยู่ในเขตบ้านพังขี้เหล็ก 
ตำบลบ่อแดง  อำเภอสทิงพระ  ปรากฏตามพิกัดทาง ภูมิศาสตร์ 
ที่เส้นรุ้ง  ๗  องศา  ๒๔  ลิปดา  ๔๓  ฟิลิปดาเหนือ 
เส้นแวง  ๑๐๐  องศา   ๒๗  ลิปดา  ๒๗ ฟิลิปดาตะวันออก 
อยู่ห่างจากเมืองโบราณสทิงพระไปทางทิศใต้ประมาณ  ๘  กิโลเมตร 
เป็นเนิน ดินที่ราบลุ่ม (ที่นา)  ระหว่างริ้วสันทรายใหญ่และเล็ก 
มีพังขี้เหล็กเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ห่างจาก ฝั่งทะเลอ่าวไทย  ๑.๕ 
กิโลเมตร ๗. วัดกลาง  ตั้งอยู่ในเขตบ้านวัดกลาง 
ตำบลกระดังงา  อำเภอสทิงพระ  ปรากฏตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
ที่เส้นรุ้ง  ๗  องศา  ๓๐  ลิปดา  ๑๐  ฟิลิปดาเหนือ 
เส้นแวง  ๑๐๐  องศา  ๒๕  ลิปดา  ๕๕  ฟิลิปดาตะวันออก 
อยู่ห่างจากเมืองโบราณสทิงพระไปทางทิศเหนือประมาณ  ๒.๕  กิโลเมตร 
ตั้งอยู่บนสันทรายริ้ว ใหญ่ ริ้วเดียวกับเมืองโบราณสทิงพระ


Last 

updated 
Friday, 02/01/2002 10:28


The best view with 800x600 or 1024x768 pixels.


2000 All Right Reserved by Comcenter Sthingpravittaya School โดย : นาย สมศักดิ์ แสงราวี, โรงเรียนสทิงพระวิทยา, วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545