อุทยานประวัติศาสตร์-สุโขทัย

 

 

อุทยานประวัติศาสตร์-สุโขทัย ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 3 แห่งอยู่ใกล้เคียงกันและมีอายุไล่เลี่ยกันด้วย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ทั้งหมด 70 ตารางกิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นนครหลวงแห่งแรกของไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 - 20 เมื่อชนชาติไทยได้เริ่มตั้งรกรากวางรากฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นแหล่งที่วัฒนธรรมเจริญงอกงามสูงสุดยุคหนึ่ง มีโบราณสถานทั้งสิ้น 125 แห่ง ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาและธรรมชาติ สุโขทัยนับเป็นอีกแห่งหนึ่งที่วัฒนธรรมของชนชาติได้วิวัฒนาการถึงขั้นสูงสุด จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลก ยูเนสโก้ได้เคยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำแผนแม่บทสุโขทัย และให้ความช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์การเงิน และอื่นๆ ในขณะเดียวกันได้ทำการรณรงค์ระดับนานาชาติเพื่อการสงวนรักษาแหล่งโบราณสถานสุโขทัย ทั้งยังจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทย-ยูเนสโก เพื่อติดตามผลการดำเนินการในโครงการนี้ การดำเนินการของยูเนสโกในโครงการอนุรักษ์โบราณสถานของสุโขทัยนี้ ทำให้ชื่อเสียงของสุโขทัยเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก และได้กลายเป็นแหล่งตัวอย่างข้อมูลการอนุรักษ์โบราณสถานในภูมิภาคนี้ของผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในอดีตศรีสัชนาลัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงเอกของสุโขทัย สถาปัตยกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่แสดงให้เห็นว่าประชากรมีการจัดระเบียบทางสังคมด ีมีการสร้างวัดวาอารามหลายแห่งทั้งในและนอกเขตกำแพงเมือง โดยมีไม่น้อยกว่า 100 วัด ทางด้านศลปะสถาปัตยกรรมปรากฎว่าชาวเมืองศรีสัชนาลัย มีความรู้ความสามารถในการขุดตักศิลาแลงธรรมชาติมาใช้เป็ยวัสดุในการก่อสร้างศาสนสถาน และถาวรวัตถุอื่นๆ รวมทั้งเป็นวัตถุหลักในการสร้างประติมากรรม นอกจากนี้ลวดลายปูนปั้น ซึ่งประดับอยู่ตามโบราณสถานต่างๆ ยังมีความสวยงามประณีต แสดงถึงความก้าวหน้าทางศิลปกรรม อันเป็นแบบแผนของคนไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ศรีสัชนาลัยยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้อีกด้วย

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ไม่ไกลจากเมืองเก่าสุโขทัยเท่าใดนัก ลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมในอุทยานแห่งนี้เป็นศิลปแบบเดียวกับที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานที่สวบงามและขนาดใหญ่มากมายหลายแห่ง ในอดีตกำแพงเมืองเพชรถือเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย