เพลงกล่อมเด็กของภาคใต้

เพลงกล่อมเด็กของภาคใต้
เป็นเพลงที่มีความหมาย สามารถบอกความหมายได้อย่างชัดเจน  ส่านมากคนทางภาคใต้จะนิยมใช้กันมาก

เพลงกล่อมเด็กของภาคใต้

ไก่แจ้เห้อไก่แจ้                  ว่ายนํ้าเจอแจ้ไปขอเมีย
ขันหมากลอยนํ้าไปเสีย       เอาไร่ไปขอเมียละไก่แจ้แหล่งอ้างอิง : ได้มาจาก นางช้อน นะตีบ อายุ 56 บ้านเลขที่ 49/1 หมู่ 1 ต. โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

โดย : น.ส กัญญารัตน์ นวลแก้ว, ร.ร โรงเรียนกระแสสินธุ์, วันที่ 2 กันยายน 2546