ปริศนาคำทายภาคใต้

     ทางภาคใต้ขึ้นต้นคำทายปริศนาว่า "ไอ้ไหรเอ่ย" หรือ "ไอ้ไหรหา"  หรืออะไรหาตามลักษณะของท้องถิ่นต่าง ๆ  ซึ่งหมายความว่า "อะไรเอ่ย" นั่นเอง  ตัวอย่างปริศนาคำทายทางภาคใต้

1.  ไอ้ไหรหา  สิบขาตาติดตัว  ไม่มีหัวไม่มีหาง
      ตอบ   ปู
2.   ไอ้ไหรหา  นกกดตาแดง  น้ำแห้งตาย
       ตอบ   ตะเกียง
3.   ไอ้ไหรหา  โลกมันวี  แม่มันพีหลุ้นตุ้น  (โลก = ลูก)   (วี = แกว่ง) (พี = อ้วน)
       ตอบ  ไนปั่นฝ้าย
4.   ไอ้ไหรหา  ตึกทำกับดาษ  ใจอาฆาต  ตายเพราะคนยอน (ดาษ = กระดาษ) (ยอน = แหย่)
       ตอบ   มดแดง
5.   ไอ้ไหรหา หนังหุ้มขน  ขนหุ้มโดก  โดกหุ้มเนื้อ  เนื้อหุ้มน้ำ  น้ำรูแก้ว (โดก = กระดูก)
       ตอบ   มะพร้าว
6.  ไอไหรหา  ต้นเท่าครก  โลกดกเหมินแสน  (โลก = ลูก)  (เหมิน = หมื่น)
      ตอบ   ต้นลาน
7.   ไอ้ไหรหา  เมื่อแกรองนอน  เมื่อออนต้มจุ้ม  (แก = แก่) (ออน = อ่อน) (ต้มจุ้ม = ผักสดลวกน้ำร้อนสำหรับจิ้มน้ำพริก)
      ตอบ  ไม้ไผ่
8.   ไอ้ไหรหา  สี่ตีนกินน้ำบอสูง  (บอ = บ่อน้ำ)
      ตอบ  กระรอก
9.   ไอ้ไหรหา  ต้นเท่าสายปิ้ง  แตกกิ่งราหร้า  (ปิ้ง = จับปิ้ง)  (ราหร้า = ไม่เป็นระเบียบ)
       ตอบ  สาหร่าย
10. ไอ้ไหรหา ไอ้นิลกินหญ้าปากถ้ำ
       ตอบ   มีดโกนหนวด
11.  ไอ้ไหรหา  ไอ้นิลกินหญ้ารอบปลวก
       ตอบ   กรรไกรตัดผม
12.  ไอ้ไหรหา แรกเกิดพี่นุ้ยน้องใหญ่  พอนานๆ ไปพี่ใหญ่น้องนุ้ย (นุ้ย = เล็ก)
       ตอบ  มะม่วงหิมพานต์

 แหล่งอ้างอิง : ประสิทธิ์ กาพย์กลอน. 2518. แบบเรียนภาษาไทย ท031 (ภาษากับวัฒนธรรม). ไทยวัฒนาพานิช : กรุงเทพฯ.186 หน้า.

โดย : นาย มงคล อินคำเปี้ย, โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา, วันที่ 2 กันยายน 2546