ศูนย์สื่อภาษาไทย

 http://www.school.net.th/library/create-web/10000/language/10000-11919.html

E-mail 2 3 4 5 6 7 8 MessageBoards 2 Groups 2 3 4 5 6 7 8 HomePage  

A  comparison  achievement  between  Thai  instant  lesson  method  and  conservative  for  teaching  of  Thai

Thais  Internet  Lesson  5  Th 101
วิธีสอนแบบอินเตอร์เน็ตภาษาไทย  ท ๑๐๑ ที่ ๕

บทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย ท ๑๐๑ ที่ ๕

ศูนย์สื่อ ภาษาไทย

นวัตกรรมทางการศึกษาภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Internetism

Internet Method

วิธีแบบอินเตอร์เน็ต

rungsun's Internet

                    โดยหลักจิตวิทยาแล้ว  นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง  ตัดสินใจเรียนอะไร

ที่เขาต้องการเอง  ผู้เรียนสามารถสร้างจุดประสงค์ในการเรียนรู้สามารถหาแหล่งวิชา  ทำกิจกรรมต่าง ๆ

ได้ด้วยตนเอง  จุดประสงค์ของการสอนก็คือให้ผู้เรียนมีอิสระเต็มที่  เป็นตัวของตนเอง  ครูเป็นเพียง

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือเท่านั้น  บทบาทนี้ก็คือวิธีการสอนแบบ

บทเรียนสำเร็จรูป  ซึ่งได้มีวิวัฒนาการมาประมาณ  ๗๐  ปีแล้ว

การสอน สอนดีสอนเด่น เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนเป็นสำค้ญ ChildCenter

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาษาไทย ท ๑๐๑ ท ๑ ท ๑๐๒ ท ๑ ท ๒๐๓ ท ๒ ท ๒๐๔ ท ๒ ท ๓๐๕ ท ๓ ท ๓๐๖ ท ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ท  ๓๑๑๐๑

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาษาไทย ท ๔๐๑ ท ๔ ท ๔๐๒ ท ๔ ท ๕๐๓ ท ๕ ท ๕๐๔ ท ๕ ท ๖๐๕ ท ๖ ท ๖๐๖ ท ๖

โรงเรียนในฝัน

โรงเรียนในอนาคต  (School  Feature)   

หัวหน้าหมวดวิชา  นายรังสรรค์  กลิ่นแก้ว

ความรู้ทั่วไป (2931)
คอมพิวเตอร์ , บรรณานุกรม ,...
ปรัชญา (52)
อภิปรัชญา , ทฤษฎีของความรู้ ,...
ศาสนา (158)
ศาสนาธรรมชาติ , คริสตศาสนา ,...
สังคมศาสตร์ (373)
สถิติทั่วไป , รัฐศาสตร์ ,...
ภาษาศาสตร์ (427)
ภาษาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ ,...
วิทยาศาสตร์ (1369)
คณิตศาสตร์ , ดาราศาสตร์ ,...
เทคโนโลยี (934)
แพทย์ศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ ,...
ศิลปศาสตร์ (168)
ภูมิสถาปัตยกรรม , สถาปัตยกรรม ,...
วรรณคดี (184)
วรรณคดีอื่น ๆ , วรรณคดีไทย ,...
ประวัติศาสตร์ (340)
ภูมิศาสตร์ , ชีวประวัติ ,...

นายรังสรรค์  กลิ่นแก้ว

คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  เก่ง  ดี  มีสุข

[หน้าถัดไป :      ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ >>]


โดย : นาย รังสรรค์ กลิ่นแก้ว, โรงเรียน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โทร.06-891-5381, วันที่ 26 ธันวาคม 2546