การเขียนเรื่องสั้น

E-mail 2 3 4 5 6 7 8 MessageBoards 2 Groups 2 3 4 5 6 7 8 HomePage


เรื่องสั้น  
๑.  ความหมายของเรื่องสั้น
          เรื่องสั้น  คือ  เรื่องที่เล่าอย่างสั้น ๆ  มีขนาดความยาวของเรื่องที่ไม่กำนดตายตัว  แต่ต้องใช้คำไม่มากนัก  โครงเรื่องก็ต้องไม่มีความซับซ้อนจนเกินไป  สามารถอ้นจบได้ในเวลาอันสั้น  แนวคิดของเรื่องก็มีเพียงแนวคิดเดียว
๒.  ลักษณะของเรื่องส้น
          เรื่องสั้นเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีที่เกิดขึ้นในเมืองไทยประมาณรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)  โดยได้แบบอย่างมาจากตะวันตก  จึงมีลักษณะ  ด้งนี้
ความยาว  เรื่องสั้นต้องมีความยาวพอประมาณ  อ่านจบได้ในเวลาไม่เกิน  ๕๐  นาที  ตามขาดมาตรฐานของเรื่องสั้นรุ่นเก่าควรมีจำนวนตำ  ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  คำ  แต่ถ้าเป็นเรื่องสั้นสมัยใหม่  จัดเป็นเรื่องสั้นขนาดยาวอาจมีจำนวนคำได้ถึง  ๑๐,๐๐๐  คำ
          ต้องมีความหนาแน่น  หมายถึง  ต้องใช้สำนวนโวหาร  การสร้างฉาก  ตัวละคร  บทสนทนา  ฯลฯ  ให้กระชับรัดกุมและมีประโยชน์ต้อการดำเนินเรื่องมากที่สุด
          โครงเรื่อง  (Plot)  เรื่องสั้นควรมีโครงเรื่องเดียว  ไม่ซับซ้อนเป็นข้อขัดแย้งกันระว่างตัวละครและต้องจบลงด้วยผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
          แก่นของเรื่องหรือแนวคิด  เรื่องสั้นควรมุ่งสอนแนวคิดหรือแก่นของเรื่องเพียงอย่างเดียว
          ตัวละคร  เรื่องสั้นควรมีตัวละครน้อยตัวคือไม่ควรเกิน  ๔  ตัว
          ฉาก  เรื่องสั้นมีฉากที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวละคร  คือเหมาะกับตัวละคร  และสภาพแวดล้อม
          ตอนจบของเรื่อง  (Climax)  ตอนจบของเรื่องสั้นมักให้ความรู้แก่ผู้อ่านถึงความสมบูรณ์ของเนื้อหา  มี  ๒  แบบ  คือ  จบอย่างธรรมดา  และจบแบบหลีกความคาดหมาย  หรือจบแบบห้กมุม     
๓.  ชนิดของเรื่องสั้น  แบ่งออกเป็น  ๔  ชนิด  คือ
          ๑.  เรื่องสั้นประเภทแสดงแนวคิด  (Theme Story)  คือ  ผู้เขียนมีอุดมคติหรือต้องการชี้ใผู้อ่านเห็นความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของชีวิต
          ๒.  เรื่องสั้นประเภทผูกเรื่อง  (Plot Story)  เรื่องสั้นประเภทนี้มีโครงเรื่องซับซ้อนน่าฉงน  และจบชนิดที่ผู้อ่านคาดคิดไม่ถึง  หรือนึกไม่ถึงว่าจะจบแบบนั้น
          ๓.  เรื่องสั้นประเภทที่เพ่งเล็งจะแสดงลักษณะของตัวละคร  (Character Story)  เป็นเรื่องสั้นประภทที่ผู้เขียนถือตังละครเป็นใหญ่  และต้องการจะเสนอลักษณะอย่างหนึ่งชองคนเป็นสำคัญ
          ๔.  เรื่องสั้นประเภทที่ถือฉากเป็นสำคัญ  (Atmophere Story)  เป็นการเขียนบรรยายสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดไปตามพฤติกรรมและตัวละครมีอุดมคติ  หรือต้องการชี้ให้เห็นความจริงอย่างนึ่งของชีวิต      

[หน้าถัดไป : >>]


โดย : นาย รังสรรค์ กลิ่นแก้ว, โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 105410 โทร.06-891-5381, วันที่ 14 มีนาคม 2547