ลักษณะของครูสอนภาษาที่ดี

ลักษณะของครูสอนภาษาที่ดีที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

          ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นมากต่อการดำรงชีวิตในโลกแห่งการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ข่าวสาร และการสื่อสาร ภาษาอังกฤษจึงเป็นวิชาที่สำคัญมากวิชาหนึ่งและเป็นวิชาที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรให้มีการจัดการสอนให้กับผู้เรียนทุกระดับ ในระดับอุดมศึกษานอกจากบัณฑิตจะมีความรู้ในวิชาเอกเฉพาะของตนแล้วยังต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อีกด้วย จึงจะออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนักศึกษาจำนวนมากในระดับอุดมศึกษาไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษมากนักโดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานี้ค่อนข้างต่ำ

               ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษนั้น ครูผู้สอนจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีลักษณะที่ดีทั้งทางด้านความรู้ ทักษะการสอน และจิตวิทยาทางการสอน จากความหมายของครูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน และครูที่พึงประสงค์ในมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับมาตรฐานวิชาการ  (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)

               นอกจากครูจะมีความรู้ความสามารถในตัวเนื้อหาแล้ว บุคลิกภาพของครูก็เป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย ความรู้ความสามารถในวิชาการมีส่วนทำให้สามารถสอนได้ แต่ความสำเร็จของการสอนมิได้อยู่ที่ความรู้ แต่เพียงประการเดียว หากแต่ครูจะต้องทำให้ผู้เรียนมีชีวิตที่ดีขึ้น ดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอีกด้วย (เฉลียว บุรีภักดี)

               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษานั้นคือ นักศึกษาต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ มีความชอบและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษในการนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดลักษณะดังกล่าวครูที่สอนระดับอุดมศึกษาควรมีบทบาทในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ องค์ความรู้ และทัศนคติที่ดีให้เกิดกับตัวนักศึกษา เป็นคนมีจรรยา ความคิดในการแก้ปัญหานอกเหนือจากเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีได้ด้วย ครูที่สอนภาษาอังกฤษจึงควรมีลักษณะที่สำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายและตรงต่อความคาดหวังที่จะให้นักศึกษามีลักษณะที่พึงประสงค์

               ลักษณะเฉพาะของครูหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้สอนหนังสือในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พร้อมไปด้วยวิทยาการและจริยธรรม โดยมีการเตรียมการสอน, การบรรยาย, เตรียมข้อสอบ, คุมการสอบและตรวจให้คะแนน, ศึกษาค้นคว้าเอกสารใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนเพื่อปรับปรุงการสอนให้ทันสมัย และทำการวิจัยเรื่องต่าง ๆ เป็นเอกเทศและที่เกี่ยวกับการสอน (การแนะแนวอาชีพตามหลักการของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ หัวข้อ อาชีพที่สอดคล้องกับ กลุ่มบุคลิกภาพแบบที่ 4 ที่ชอบสมาคมกับบุคคลอื่น)

               แนวคิดของ บอริค (1998)  ที่ว่า พฤติกรรมที่จำเป็นต่อการสอนของครู คือการนำเสนอที่ชัดเจน มีความยืดหยุ่นและหลากหลายในการสอน มีพฤติกรรมมุ่งงาน นำนักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และสร้างอัตราความสำเร็จให้กับนักเรียน

               ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูจะต้องเป็นผู้มีลักษณะที่สำคัญในการดำเนินการสอน การหากิจกรรมต่าง ๆ เทคนิควิธีการสอนที่น่าสนใจ และเร้าความสนใจให้กับนักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ได้มากและนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษานั้นครูต้องมีบทบาทที่สำคัญมากทั้งบุคลิกภาพ และวิธีการสอน เนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ต้องอาศัยทักษะในกระบวนการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนบางส่วนมีทั้งชอบและไม่ชอบที่จะเรียน และตัวครูผุ้สอนเองนอกจากจะมีความรู้ทางวิชาการและเทคนิควิธีสอนที่ดีแล้ว ครูยังต้องมีทัศนคติทีดีต่ออาชีพครูด้วย จึงจะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

               จากที่อภิปรายมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษษอังกฤษของครูในมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นและสำคัญยิ่งต่อนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกให้ได้รับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ปัญหาสำคัญคือ ครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา ตัวบุคคลและแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักศึกษาให้ได้รับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามากที่สุด 


โดย : นางสาว พิมใจ ศิริวัฒน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547