พจนานุกรมราชาศัพท์

จัดพิมพ์ขึ้นจากหนังสือคู่มือปฏิบัติงานของโรงเรียน มหาดเล็กในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพื่อรักษาแบบแผนการเขียน ตามอักขระเดิม ซึ่งใช้พิจารณาเปรียบเทียบกับปัจจุบันได้ประกอบด้วยคำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย ขัตติยตระกูล เครื่องภาชนะใช้สอย เครื่องประดับ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด อักขรานุกรมคำปลายบาท สังขยา ต่อท้ายด้วยราชาศัพท์ ของพระยาอุปกิตศิลปสาร ว่าด้วยคำต่างๆ ที่ใช้พูดและเขียน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี. สำนักงาน. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. พจนานุกรมราชาศัพท์. กรุงเทพฯ : วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์, 2528. 40 หน้า.โดย : นางสาว ืืnipaporn praseart, student 4/3 longluang patumtani 13180, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545