การท่องสูตรคูณ

ท่องสูตรคูณยุคโลกาภิวัตน์สำคัญแค่ไหน

โรงเรียนประถมและมัธยมต้นในปัจจุบัน ทุกอย่างดีขึ้นน่าชื่นใจ แต่ที่รู้สึกว่ามีส่วนหนึ่งที่ขาดหายไป รู้สึกคิดถึง คือบรรยากาศเด็กท่องสูตรคูณ และท่องอาขยาน พร้อม ๆ กันก่อนเลิกเรียนทุกวัน การท่องเป็นการฝึกให้สมองได้มีโอกาสพัฒนาและจะทำให้ค่อยๆ จำเรื่องต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
มนุษย์ทุกคนจะมี “ สมอง ” ทำหน้าที่ที่สำคัญมากมาย ส่วนที่สำคัญมาก คือ ส่วนสมองที่เรียกว่า “ ยอดสมอง ” ซึ่งเป็นที่รวมของความพิเศษที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ทั้งปวง กล่าวคือ เป็นกองบัญชาการแห่งการรับรู้ การปฏิบัติงานแห่งกล้ามเนื้อ การบันทึกความจำ การหาเหตุผล การตัดสินใจ การเกิดความคิดแยบคายความคิดริเริ่ม ความหวังของมนุษย์และการเรียนรู้ ก็เริ่มที่นี้ด้วย
การท่องสูตรคูณ “ แม่สองถึงแม่สิบสอง ” เป็นการฝึกความจำแล้วนำความจำไปเทียบเคียงแก้ปัญหาทำให้คิดได้เร็วขึ้น คนคิดเร็ว ซึ่งมิใช่หมายถึงการคิดเลขอย่างเดียวจะมีภาษีดีกว่าคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิด
อธิปัตย์ คลี่สุนทร
มติชน 26 ก. พ. 2538
กระทรวงศึกษาธิการ. เรียนรู้ด้วยตนเอง .กรุงเทพฯ . โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว .2539.โดย : นางสาว nattaya muenrad, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545