กิจกรรมการฟังอย่างวิเคราะห์

กิจกรรมการฟังอย่างวิเคราะห์

ในกระบวนการสื่อสารต้องอาศัยการสื่อสารควบคู่กันไปตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้การระบสารและการส่งสารมีประสิทธิภาพไดก้ก็คือ การคิด การคิดจึงเป็นหัวใจสำคัญ ของการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการฝึกฟังอย่างวิเคราะห์นี้ ผู้สอนต้องคำนึงถึงความสนใจของผู้เรียน เป็นสำคัญ โดยพยายามจูงใจให้เกความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในการฟังด้วย กิจกรรมที่ฝึกโดยสังเขปมีดังนี้
กิจกรรมที่ 1. ฟังให้เป็นเฟ้นคำตอบ วิธีการดำเนินกิจกรรม ผู้สอนให้ผู้เรียนฟังบทความร้อยกรอง ซึ่งผู้พันเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์สั้น ๆโดยอาจจะฟังจากครู หรืออาจให้ฟังจากเทปบันทึกเสียง แล้วหาคำตอบ
กิจกรรมที่ 2. ฟังให้จบพบคำตอบ วิธีการดำเนินกิจกรรม ผู้สอนให้ผู้เรียนฟังปริศนาคำทาย และหาคำตอบโดยผู้เรียนต้องฝึกฝนด้วยตนเองให้ฟังให้จบก่อนที่จะตอบ
กิจกรรมที่ 3. ฟังให้จัด หัดจำแนก วิธีดำเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนฟังบทความหรือเสียงต่าง ๆ และจำแนกเสียงของคำหรือคำสั่งประเภทต่าง ๆ เป็นต้น กิจกรรมการฟังอย่างวิเคราะห์ยังมีอีกหลายรูปแบบ ผู้สอนสามารถสร้างขึ้นเองได้โดยพยายามโดยการหมั่นสังเกต ผู้เรียนว่าสนใจและมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง การเอาใจใส่และปรับปรุงการเรียนการสอน จะทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้ฟังที่ดีรู้จักคิดวิเคราะห์ สมดังจุดมุ่งหมาย ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้และเป็นการเรียนการสอนที่มีความหมายมีคุณคาอย่างยิ่ง

อัฉรา ชีวพันธ์ . กิจกรรมการฟังอย่างวิเคราะห์ . การศึกษา กทม. 20, 9 ( มิถุนายน 2540 )
โดย : นางสาว nattaya muenrad, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545