เรียนภาษาไทยจากสื่อธรรมชาติ

การเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กมีบทบาทและสามารถแสดงออกได้ตามศักยภาพของแต่ละคน ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเฉพาะการเรียนนอกห้องเรียนนั้น ธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมตัวเด็กนับได้ว่าเป็นสื่อที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กทั้งสิ้น นักเรียนจะเรียนรู้ภาษาไทยได้ดีถ้าครูเริ่มต้นสอนเรื่องที่นักเรียนรู้ไปสู่เรื่องที่นักเรียนอยากรู้ จากนั้นจึงโยงไปหาเรื่องที่นักเรียนควรรู้แล้วนำความรู้ที่ได้ไปฝึกฝนจนชำนาญ และหาโอกาสใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนิพล รัตนพันธ์. “เรียนภาษาไทยจากสื่อธรรมชาติ”.สารปฎิรูป.4,36(มีนาคม 2544):29-31.


โดย : นางสาว ชลธิสา จันทร์ดํา, Rajabhat institure petchburiwitayalongkorn, วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2545