กิริยา 3 ช่อง

เรื่องของ Verbs และ Tenses เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ ถ้ามีความเข้าใจแล้ว จะทำให้มีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม Verbs ที่เป็นกริยา 3 ช่อง โดยเฉพาะ lrregular Verbs และ Tenses ตลอดจนได้อธิบายหลักและกฎการใช้ Terse ทุกประเภทอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่าง ทำให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย
กริยา 3 ช่อง. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2542. 100 หน้า.โดย : นางสาว ืืnipaporn praseart, student 4/3 longluang patumtani 13180, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545