การวิจัยในชั้นเรียน
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเรื่องทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 จากแบบฝึกอ่านประสมคำเป็นขั้นตอน
ชื่อผู้วิจัย นางผาสุข รัตนสุวรรณ อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2544
วิจัยในชั้นเรียนนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศึกยภาพด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยดำเนินการวิจัยกับประชากรกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 จำนวน 106 คน ได้จัดทำแผนการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษแบบประสมคำ จำนวน 19 แผน ระยะเวลาในการสอน 57 ชั่วโมง โดยการฝึกอ่านวันละ 15 นาที ในชั่วโมงการสอนภาษาอังกฤษ และจัดทำแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษแบบประสมคำเป็นขั้นตอนให้นักเรียนใช้ฝึกอ่าน จำนวน 106 เล่ม แบบฝึกประกอบด้วย แผนการฝึกอ่านจำนวน 57 แผน
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบประสมคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 จากแบบฝึกอ่านประสมคำเป็นขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 106 คน โดยใช้แบบทดสอบสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษแบบประสมคำ แบบทดสอบแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 คำอ่าน 1 พยางค์ จำนวน 30 คำ ตอนที่ 2 คำอ่าน 2 พยางค์ จำนวน 20 คำ รวมคะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทดสอบก่อนเรียน เปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียน เพื่อหาพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน ผลปรากฏว่า นักเรียนทำ pretest ได้เฉลี่ยร้อยละ 60.26 และทำ post test ได้เฉลี่ย ร้อยละ 79.11 สรุปในภาพรวมของการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนดีขึ้น โดยเฉลี่ยร้อยละ 18.85 นักเรียนส่วนมากมีพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษดีขึ้น ออกเสียงถูกต้อง สามารถประสมคำเองได้มากขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในการสื่อสาร และในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น


โดย : นาง ผาสุข รัตนสุวรรณ, ร.ร.วัดเทวสุนทร, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545