การวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ


ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล และดูเหมือนจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารระหว่างชาติของบุคคลพึงประสงค์ ในโลกยุคนี้ สถาบันต่างๆคาดหวังที่จะให้บุคคลในสถาบันมีความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทุกแห่ง ได้กำหนดให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือเมื่อจะสำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถเข้าใจเอกสารวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลจากระบบ Internet และสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

สำหรับขั้นตอนการรับสมัครสอบ ลักษณะของข้อสอบ วิธีการประเมินอายุการใช้งานของผลการสอบ
ค่าสมัคร และกำหนดการต่างๆของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันจะมีความแตกต่าง กันออกไป ทั้งนี้มักจะยอมรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล จากTOEFL และ IELTS โดยให้สามารถใช้ผลการทดสอบ ดังกล่าวมาใช้เทียบ และยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษที่แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันกำหนดได้ โดยทั่วไประดับคะแนนที่เป็นที่ยอมรับ คือ TOEFLตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป และ IELTS ตั้งแต่ Overall Band 5.0 ขึ้นไป โดยผลการทดสอบนั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัย/สถาบันอาจกำหนดระดับคะแนนต่างจากนี้ตามความเหมาะสม

--------------------------------------------------------------------------------

IELTS คืออะไร

IELTS คือชื่อย่อของระบบการวัดผลภาษาอังกฤษ นานาชาติ (International English Language Testing System) ซึ่งเป็น ระบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่ แต่มีความประสงค์ ที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อ
IELTS เป็นระบบวัดผลภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อที่ให้ความสำคัญ ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ คะแนนทักษะ ทั้งสี่แยกจากกัน สามารถวัดผลได้ชัดเจน แม่นยำ และ ถูกต้องตรงกับระดับความสามารถ ในการใช้ ภาษาที่แท้จริง ของผู้สอบ นอกจากนี้ ข้อสอบยังแบ่งออกเป็น 2 ชุด ตามระดับการศึกษาที่ต้องการจะศึกษา ซึ่งนับเป็นการวัดผลที่ช่วยให้สถานศึกษา มีข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับ ความสามารถเฉพาะ ของนักศึกษา แต่ละคน โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาถึงระดับ การศึกษา

--------------------------------------------------------------------------------

TOEFL คืออะไร

TOEFL (Test of English as Foreign Language) เป็นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา. มหาวิทยาลัยโดยทั่วไปต้องการคะแนน 550 จึงจะยอมรับให้เข้าเรียน. ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.toefl.org/ ข้อสอบมีการทดสอบ 3 ส่วนคือ

Section 1 - Listening Comprehension
Section 2 - Structure and Written Expression
Section 3 - Reading Comprehension

--------------------------------------------------------------------------------

TOEIC คืออะไร

TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นการทดสอบดูว่าลูกจ้างขององค์กรหนึ่งๆมีความรู้ภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงไร และเป็นการทดสอบดูว่าบุคคลจะสามารถสื่อสาร
ระดับนานาชาติได้มากน้อยเพียงไร. วัตถุประสงค์ของการสอบนี้มีความต่างจาก TOEFL อย่างยิ่ง. และในปัจจุบันมีการทดสอบ 7 ส่วนคือ Part 1: Photographs 20 items (4-choice)
Part 2: Question-Response 30 items (3-choice)
Part 3: Short Conversations 30 items (4-choice)
Part 4: Short Talks 20 items (4-choice)
Part 5: Incomplete Sentences 40 items (4-choice)
Part 6: Error Recognition 20 items (4-choice)
Part 7: Reading Comprehension 40 items (4-choice)

--------------------------------------------------------------------------------

CPE คืออะไร

CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English ) ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์
http://www.cambridge-efl.org.uk/exam/general/bg_cpe.cfm)
LINKS

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ต่อไปนี้
http://www.thaipostgrad.com/english.html
http://www.toefl.org
http://www.toeic.com
http://www.ets.org
http://www.ielts.org
http://www.cambridge-efl.org.uk
http://www.sripruetta.ac.th/~0519/sabai-engtest.html#topโดย : นาง พรรณี ชุติวัฒนธาดา, โรงเรียนศรีพฤฒา, วันที่ 12 มีนาคม 2545