สอนภาษาไทยได้ด้วยโครงงาน


การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project) คือการจัดการสอนที่จัดประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานให้แก่เด็ก เหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง เพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์โดยตรงเด็กได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เด็กจะได้ทำการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆด้วยตนเอง รู้จักหาวิธีการต่างๆมาแก้ปัญหา เด็กจะทำงานอย่างมีระบบขั้นตอน รู้จักวางแผนในการทำงาน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม ฝึกการวิเคราะห์ และการประเมินตนเองโครงงานมีหลายประเภท ในการทำโครงงานแต่ละโครงงานจะต้องรู้ว่าทำโครงงานประเภทใด เพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทำในลักษณะใด แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1. โครงงานประเภททดลอง เป็นโครงงานที่ออกเเบบทดลองที่เป็นตัวแปรลักษณะต่างๆ
2. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นโครงงานที่นำหลักการ ทฤษฎีต่างๆมาประยุกต์ใช้
โดยคิดประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ชนิดต่างๆ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่สำคัญ
คือต้องมีการทดลองหาประสิทธิภาพ และอายุการใช้งาน
3. โครงงานประเภทสำรวจข้อมูล คือการศึกษา สำรวจข้อมูลต่างๆ แต่จะไม่มีตัวแปรเหมือนประเภทการทดลอง
4. โครงงานประเภททฤษฎี เป็นการศึกษาหลักการทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์


ข้อมูลจาก
หนังสือการพัฒนาครูแกนนำ เพื่อเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้
โครงงานเรื่อง เรียนภาษาไทยที่ป้ายรถประจำทาง
บทคัดย่อ

ภาษาที่ใช้ในการโฆษณา เป็นภาษาที่ขาดแบบแผนในการเขียน การใช้ภาษามุ่งเน้นให้เข้าใจง่าย สะดุดตา เมื่อพิจารณาแล้วผิดหลักการเขียนในภาษาไทย
ภาษาโฆษณาที่พบเห็นบ่อย เขียนโฆษณาติดกับรถประจำทางมีดังนี้
1. ไอศกรีมเนสเล่ อร่อยถึงอารมณ์
2. นึกอร่อย นึกถึงช้อย
3. โอวันติน เริ่มวันใหม่ สดใสทุกเวลา
4. ลัช ลูกอมเคี้ยวนุ่ม สอดใส้ รสชอกโกแลต อร่อย…มีใส้
5. จี เอส เอ็ม 2 วัตต์ เครื่องเดียวทั่วโลก
6. ดัชมิลล์ อร่อยดี มีประโยชน์
7. ดูดีแบบนี้เคล็ดไม่ลับ
8. เมื่อมีอาการเจ็บคอ บรรเทาด้วยสเตปซิล
9. ใช้บริการรถเมล์ ประหยัดกว่า ช่วยแก้ปัญหาจราจร
10. แก๊งหัวแข็ง แลนเซอร์
เมื่อออกแบบสอบถามคุณครูถึงความเหมาะสมของประโยคปรากฏผลการแก้ไขดังนี้
1. ไอศกรีมเนสเล่อร่อยมาก
2. เมื่อคุณจะปรุงอาหาร ควรใช้เครื่องปรุงรสชาติตราช้อย
3. โอวัลตินเป็นเครื่องดื่มเหมาะสมกับทุกวันเวลาเช้าทำให้สดชื่นทั้งวัน
4. ลูกอมลัช ไส้รสชอกโกแลตรสชาติอร่อย
5. โทรศัพท์ระบบจีเอสเอ็ม 2 วัตต์ ใช้โทรศัพท์ได้ทั่วโลก
6. นมดัชมิลล์มีรสอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
7. ผมมีบุคคลิกดีเพราะมีวิธีการดูแลที่เปิดเผยได้
8. ยาอมสเตปซิลบรรเทาอาการเจ็บคอ
9. ใช้บริการรถประจำทาง ค่าโดยสารถูก และช่วยแก้ปัญหารถติด
10. หัวปากกาแลนเซอร์แข็งแรง ทนทานโดย : นาง นางมนัสนันท์ เหิรอดิศัย, โรงเรียนวัดนาคนิมิตร, วันที่ 20 มีนาคม 2545